Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 kwietnia, 2016 Tytuł artykułu

Oferta w trybie pozakonkursowym

Treść artykułu

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej w ramach promocji i ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację w 2016r. zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Każdy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób jak wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: elzbieta.gawryjolek@brzeg.pl w terminie do dnia 04 maja 2016r.

 

 

 

        Burmistrz

  (-) Jerzy Wrębiak

 

Nie zapomnij udostępnić: