Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 stycznia, 2014 Tytuł artykułu

Burmistrz Brzegu ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Treść artykułu

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Brzegu
Nr 2216/2014
z dnia 09.01. 2014 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Uchwała Nr XLVII/303/2013 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 listopada 2013 roku)

Burmistrz Brzegu

ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie
pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Brzeg a wybranym podmiotem- oferentem .
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyżej
wymienionych zadań wynosi: do 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

I. Wymogi oferty:
Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

II. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. prawidłowo wypełniony wniosek,
2. cele statutowe podmiotu są zgodne z zadaniami, o które stara się podmiot,
3. zadanie realizowane jest na rzecz Gminy Brzeg i jej mieszkańców,
4. procentowy udział wnioskowanej dotacji na realizację zadania
publicznego może wynieść: nie więcej niż 90% całkowitego kosztu
zadania,
5. wyciąg z rejestru w przypadku nowopowstałego podmiotu oraz w
przypadku, gdy nastąpiły zmiany,
6. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą instruktorsko – trenerską,
7. posiadanie zasobów rzeczowych (lokalowych i sprzętowych) lub potwierdzenia użyczenia, wydzierżawienia umożliwiającego realizację zadania,
8. liczbowe określenie skali działań realizacji zadania:
– liczba uczestników biorących udział w zadaniu,
– liczba zajęć sportowych,
– liczba uczestniczącej kadry instruktorsko-trenerskiej w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, całkowity czas trwania zadania,
– liczba zajęć sportowych,
9. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu.

III. Kryteria dodatkowe:
1. liczba przewidywanych przez organizację sportową wyjazdów na zawody,
2. liczba drużyn zgłoszonych do rozgrywek przez organizację sportową,
3. liczba zawodników trenujących w organizacji sportowej,
4. wyniki osiągane przez organizację sportową,
5. liczba trenerów w organizacji sportowej,
6. procentowy udział środków własnych przy działalności organizacji sportowej.

IV. Termin realizacji zadań: luty – grudzień 2014 rok.
· Oferty należy składać do 30 stycznia 2014 roku do godz. 15.15 na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych, opisanych wg zadań wymienionych w ogłoszeniu i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2014– realizacja zadania w zakresie……………………………”
· Otwarcie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
· Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl

V. Środki finansowe na wyżej wymienione zadania w 2013 roku wynosiły 300.000 złotych.

VI. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Sławomir Mordka, inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, tel. 77 416 99 57.

VII. Formularz oferty dostępny jest w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 14 budynek A.

Burmistrz Brzegu
(-) Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: