Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 stycznia, 2014 Tytuł artykułu

Burmistrz Brzegu ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów i festiwali w 2014 roku

Treść artykułu

 

 

 
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Brzegu
Nr 2214/2014
z dnia 09 stycznia 2014 r.
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BRZEGU
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                                            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity: Dz. U.                                    z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz   Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Uchwała Nr XLVII/303/2013 Rady Miejskiej Brzegu z dnia  29 listopada 2013 roku)
 
Burmistrz Brzegu
 
 
ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg,  na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów i festiwali w 2014 roku
 
oraz zaprasza do składania ofert.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie
pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Brzeg a wybranym podmiotem- oferentem .
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyżej
wymienionych zadań wynosi: do 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
 
I. Wymogi oferty:
Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 
II. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.                                                                                                                                                            prawidłowo wypełniony wniosek,
2.                                                                                                                                                            cele statutowe podmiotu są zgodne z zadaniami, o które stara się podmiot,
3.                                                                                                                                                            zadanie realizowane jest na terenie i na rzecz Gminy Brzeg
        oraz jej mieszkańców
4.                                                                                                                                                            procentowy udział wnioskowanej dotacji na realizację zadania
          publicznego może wynieść: nie więcej niż 90% całkowitego kosztu       
          zadania
5.  wyciąg z rejestru w przypadku nowopowstałego podmiotu oraz w
        przypadku, gdy nastąpiły zmiany,
6.        dysponowanie wykwalifikowaną kadrą,
7.        posiadanie zasobów rzeczowych (lokalowych i sprzętowych) lub potwierdzenia użyczenia, wydzierżawienia umożliwiającego realizację zadania.
 
III. Dofinansowanie może być przeznaczone na:
                      a) koszty przejazdu,
                      b) honoraria,
                      c) oświetlenie,
                      d) nagłośnienie,
e)        punkty pomocy medycznej,
f)          zabezpieczenie p. pożarowe,
g)        sanitariaty,
h)      zapewnienia bezpieczeństwa osób,
i)            ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
j)            zakup nagród i materiałów,
k)      plakaty,
l)            zakwaterowanie i wyżywienie artystów,
m)  inne – niezbędne do wykonania zadania publicznego.
 
IV. Termin realizacji zadań: luty – grudzień 2014 rok. 
·              Oferty należy składać do 30 stycznia 2014 roku do godz. 15.15 na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych, opisanych wg zadań wymienionych w ogłoszeniu i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2014– realizacja zadania w zakresie……………………………”
·              Otwarcie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
·              Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl
 
V. Środki finansowe na wyżej wymienione zadania w 2013 roku wynosiły 50.000 złotych.
 
 
VI. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Izabela Tkaczyk, inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, tel. 77  416 98 01.
 
VII. Formularz oferty dostępny jest w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 14 budynek A.
 
                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                    Burmistrz Brzegu
                                                                                                                                (-) Wojciech Huczyński
 

 

Nie zapomnij udostępnić: