Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 listopada, 2013 Tytuł artykułu

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. działki nr 440 ul.Wrocławska

Treść artykułu

 

 

 
WYKAZ    NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BRZEG  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Z MIENIA KOMUNALNEGO
 
Położenie nieruchomości: Brzeg ul.Wrocławska    
Oznaczenie nieruchomości: niezabudowanadziałka 440 o pow.0,0194ha, ark.mapy 7, obręb 1102 Centrum zapisana ewidencji gruntów nr rej.G – 1303 oraz w księdze wieczystej Kw OP1B/00031544/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Opis nieruchomości: niezabudowanadziałka nr 440 w kształcie wieloboku – położona w sąsiedztwie Krytej Pływalni, Kręgielni   oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przez działkę przebiega kabel energetyczny zasilający budynek byłego pawilonu handlowego położonego na działce nr 441/1 należący do właściciela sieci uzbrojenia technicznego.
 
forma zbycia – sprzedaż
tryb zbycia – bezprzetargowy na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.
cena nieruchomości  – 14.005,00zł
Zbycie nieruchomości niezabudowanej objęte jest podatkiem Vat w wysokości 23%.
 
Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 
koszty dokumentacji  – 310,52zł
 
Nabywca nieruchomości jest zobowiązany w przypadku konieczności przeniesienia lub likwidacji któregokolwiek podziemnego lub naziemnego elementu uzbrojenia technicznego, utrudniającego zagospodarowanie nieruchomości do wykonania ww. prac własnym staraniem i na własny koszt bez prawa dochodzenia odszkodowania od Gminy Brzeg.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzegu uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu Uchwałą Nr XVIII / 142 / 2003 z dnia 19.12.2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 06.02.2004 r. Nr 7, poz.121 zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90 z dnia 02 listopada 2009r., poz.1307, działka nr 4440 ark.mapy 7, obręb 1102 Centrum położona w Brzegu przy ul.Wrocławskiej znajduje się na terenie o funkcji częściowo usługowej lub częściowo przemysłowej, transportowej, magazynowej z zielenią, częściowo w liniach rozgraniczających drogi.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie art.34 ust.1, pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu na okres 21 dni
tj. od dnia 27.11.2013r. do dnia 18.12.2013 roku oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu www.brzeg.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brzeg.pl  
 
Brzeg dnia 22 listopada 2013r.                                                                                                                Burmistrz Brzegu
                                                                                                                                                                                                            Wojciech Huczyński

 

Nie zapomnij udostępnić: