Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 listopada, 2013 Tytuł artykułu

Ogłoszenie-wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. działek nr 980/1; 980/2; 980/3; 980/4 i 980/5 ul.Wrocławska pod zabudowę szeregową

Treść artykułu

 

 

 
Wykaz
nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg przeznaczonych do zbycia z mienia komunalnego
 
Położenie nieruchomości: Brzeg ul. Wrocławska
Oznaczenie nieruchomości: niezabudowane grunty obejmujące działki położone w Brzegu przy ul. Wrocławskiej, ark.mapy 4, obręb 1101Rataje zapisane w ewidencji gruntów poz.rej.G 95 oraz w księdze wieczystej Kw OP1B/00037486/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem zbycia są niezabudowane działki z arkusza mapy 4 obręb 1101 Rataje położone w Brzegu przy u.Wrocławskiej za Zespołem Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul.Lompy 1. W pobliżu znajduje się osiedle domków jedno i wielorodzinnych:
 
Ønr 980/1 o pow.0,0650ha , ark.mapy 4 działka położona przy ul.Wrocławskiej na terenie byłych ogródków działkowych.
Kształt nieruchomości prostokątny, regularny nieutrudniający
zagospodarowania na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
Ukształtowanie terenu – teren płaski, lekko pofałdowany.
Dojazd do działki – ulicami Wiśniową i Śliwkową w chwili obecnej nieurządzonymi.
Sąsiedztwo funkcji – nieuciążliwe, nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Na działce mogą znajdować się zakrzaczenia lub zadrzewienie a także pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (np.rury, fundamenty, murki kable itp.).
W przypadku konieczności usunięcia fundamentów rozebranych w przeszłości budynków i budowli, pozostałości ogrodzeń, sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz kabli energetycznych, oraz gruzu, śmieci itp. a także w razie konieczności przeniesienia lub likwidacji któregokolwiek podziemnego lub naziemnego elementu uzbrojenia technicznego utrudniającego zagospodarowanie nieruchomości obowiązek przeniesienia obciąża nabywcę nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem .Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wykonania ww. prac własnym staraniem i na własny koszt.
Uzbrojenie – teren nieuzbrojony.  
Wyposażanie działki w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej ( gaz, prąd) odbywać się będzie na indywidualny wniosek inwestora złożony u właściwego dysponenta danej sieci uzbrojenia technicznego.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej będzie się odbywać w miarę możliwości finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.
 
Budowa dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem odbywać się będzie w miarę możliwości finansowych gminy począwszy od 2017 roku.
 
Działka położona na terenie MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, dla której ustala się przeznaczenie:
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy szeregowej.
uzupełniające – wody powierzchniowe, infrastruktura techniczna
 
Budynki gospodarcze/garażowe sytuować wyłącznie, jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości 1,5 – 3m od granicy działki oraz przy granicy działki. 
Linia zabudowy:
budynku mieszkalnego – obowiązująca 6,0m lub 10,0m, zgodnie z rysunkiem planu,
 
Wskaźnik zabudowy – do 30%
Teren biologicznie czynny – min. 30%
Gabaryty budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, oraz od 9m do 12m do kalenicy dachu,

Geometria dachu – dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 40 – 50o na części mieszkalnej budynku sytuowany kalenicą równolegle do frontu działki.
 
Ønr 980/2 o pow.0,0352ha , ark.mapy 4 działka położona przy ul.Wrocławskiej na terenie byłych ogródków działkowych.
Kształt nieruchomości prostokątny, regularny nieutrudniający
zagospodarowania na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
Ukształtowanie terenu – teren płaski, lekko pofałdowany.
Dojazd do działki – ulicami Wiśniową i Śliwkową w chwili obecnej nieurządzonymi.
Sąsiedztwo funkcji – nieuciążliwe, nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Na działce mogą znajdować się zakrzaczenia lub zadrzewienie a także pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (np.rury, fundamenty, murki kable itp.).
W przypadku konieczności usunięcia fundamentów rozebranych w przeszłości budynków i budowli, pozostałości ogrodzeń, sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz kabli energetycznych, oraz gruzu, śmieci itp.  a także w razie konieczności przeniesienia lub likwidacji któregokolwiek podziemnego lub naziemnego elementu uzbrojenia technicznego utrudniającego zagospodarowanie nieruchomości obowiązek przeniesienia obciąża nabywcę nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wykonania ww. prac własnym staraniem i na własny koszt.
Uzbrojenie – teren nieuzbrojony.
Wyposażanie działki w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej ( gaz, prąd) odbywać się będzie na indywidualny wniosek inwestora złożony u właściwego dysponenta danej sieci uzbrojenia technicznego.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej będzie się odbywać w miarę możliwości finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.
Budowa dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem odbywać się będzie w miarę możliwości finansowych gminy począwszy od 2017 roku.
Działka położona na terenie MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, dla której ustala się przeznaczenie:
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy szeregowej.
uzupełniające – wody powierzchniowe, infrastruktura techniczna.
Budynki gospodarcze/garażowe sytuować wyłącznie, jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości 1,5 – 3m od granicy działki oraz przy granicy działki. 
Linia zabudowy:
budynku mieszkalnego – obowiązująca 6,0m lub 10,0m, zgodnie z rysunkiem planu,
Wskaźnik zabudowy – do 30%
Teren biologicznie czynny – min. 30%
Gabaryty budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, oraz od 9m do 12m do kalenicy dachu,

Geometria dachu – dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 40 – 50o na części mieszkalnej budynku sytuowany kalenicą równolegle do frontu działki.
 
nr 980/3 o pow.0,0353ha , ark.mapy 4 działka położona przy ul.Wrocławskiej na terenie byłych ogródków działkowych.
Kształt nieruchomości prostokątny, regularny nieutrudniający zagospodarowania na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
Ukształtowanie terenu – teren płaski, lekko pofałdowany.
Dojazd do działki – ulicą Lompy w chwili obecnej nieurządzoną.
Sąsiedztwo funkcji – nieuciążliwe, nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Na działce mogą znajdować się zakrzaczenia lub zadrzewienie a także pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (np.rury, fundamenty, murki kable itp.).
 
W przypadku konieczności usunięcia fundamentów rozebranych w przeszłości budynków i budowli, pozostałości ogrodzeń, sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz kabli energetycznych, oraz gruzu, śmieci itp.  a także w razie konieczności przeniesienia lub likwidacji któregokolwiek podziemnego lub naziemnego elementu uzbrojenia technicznego utrudniającego zagospodarowanie nieruchomości obowiązek przeniesienia obciąża nabywcę nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wykonania ww. prac własnym staraniem i na własny koszt.
Uzbrojenie – teren nieuzbrojony.
Wyposażanie działki w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej ( gaz, prąd) odbywać się będzie na indywidualny wniosek inwestora złożony u właściwego dysponenta danej sieci uzbrojenia technicznego.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej będzie się odbywać w miarę możliwości finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.
Budowa dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem odbywać się będzie w miarę możliwości finansowych gminy począwszy od 2017 roku.
Działka położona na terenie MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, dla której ustala się przeznaczenie:
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy szeregowej.
uzupełniające – wody powierzchniowe, infrastruktura techniczna
Budynki gospodarcze/garażowe sytuować wyłącznie, jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości 1,5 – 3m od granicy działki oraz przy granicy działki. 
Linia zabudowy:
budynku mieszkalnego – obowiązująca 6,0m lub 10,0m, zgodnie z rysunkiem planu,
Wskaźnik zabudowy – do 30%
Teren biologicznie czynny – min. 30%
Gabaryty budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, oraz od 9m do 12m do kalenicy dachu,

Geometria dachu – dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 40 – 50o na części mieszkalnej budynku sytuowany kalenicą równolegle do frontu działki.
 
nr 980/4 o pow.0,0354ha , ark.mapy 4 działka położona przy ul.Wrocławskiej na terenie byłych ogródków działkowych.
Kształt nieruchomości prostokątny, regularny nieutrudniający zagospodarowania na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
Ukształtowanie terenu – teren płaski, lekko pofałdowany.
Dojazd do działki – ulicami Wiśniową i Śliwkową w chwili obecnej nieurządzonymi.
Sąsiedztwo funkcji – nieuciążliwe, nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Na działce mogą znajdować się zakrzaczenia lub zadrzewienie a także pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (np.rury, fundamenty, murki kable itp.)
W przypadku konieczności usunięcia fundamentów rozebranych w przeszłości budynków i budowli, pozostałości ogrodzeń, sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz kabli energetycznych, oraz gruzu, śmieci itp.  a także w razie konieczności przeniesienia lub likwidacji któregokolwiek podziemnego lub naziemnego elementu uzbrojenia technicznego utrudniającego zagospodarowanie nieruchomości obowiązek przeniesienia obciąża nabywcę nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wykonania ww. prac własnym staraniem i na własny koszt.
Uzbrojenie – teren nieuzbrojony.
Wyposażanie działki w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej ( gaz, prąd) odbywać się będzie na indywidualny wniosek inwestora złożony u właściwego dysponenta danej sieci uzbrojenia technicznego.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej będzie się odbywać w miarę możliwości finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.
Budowa dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem odbywać się będzie w miarę możliwości finansowych gminy począwszy od 2017 roku.
 
Działka położona na terenie MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, dla której ustala się przeznaczenie:
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy szeregowej.
uzupełniające – wody powierzchniowe, infrastruktura techniczna.
Budynki gospodarcze/garażowe sytuować wyłącznie, jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości 1,5 – 3m od granicy działki oraz przy granicy działki. 
Linia zabudowy:
budynku mieszkalnego – obowiązująca 6,0m lub 10,0m, zgodnie z rysunkiem planu,
Wskaźnik zabudowy – do 30%
Teren biologicznie czynny – min. 30%
Gabaryty budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, oraz od 9m do 12m do kalenicy dachu,

Geometria dachu – dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 40 – 50o na części mieszkalnej budynku sytuowany kalenicą równolegle do frontu działki.
 
nr 980/5 o pow.0,0640ha , ark.mapy 4 działka położona przy ul.Wrocławskiej na terenie byłych ogródków działkowych.
Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, regularny nieutrudniający zagospodarowania na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
Ukształtowanie terenu – teren płaski, lekko pofałdowany.
Dojazd do działki – ulicami Wiśniową i Śliwkową w chwili obecnej nieurządzonymi.
Sąsiedztwo funkcji – nieuciążliwe, nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Na działce mogą znajdować się zakrzaczenia lub zadrzewienie a także pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (np.rury, fundamenty, murki kable itp.)
 
W przypadku konieczności usunięcia fundamentów rozebranych w przeszłości budynków i budowli, pozostałości ogrodzeń, sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz kabli energetycznych, oraz gruzu, śmieci itp.  a także w razie konieczności przeniesienia lub likwidacji któregokolwiek podziemnego lub naziemnego elementu uzbrojenia technicznego utrudniającego zagospodarowanie nieruchomości obowiązek przeniesienia obciąża nabywcę nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wykonania ww. prac własnym staraniem i na własny koszt.
 
Uzbrojenie – teren nieuzbrojony.
Wyposażanie działki w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej ( gaz, prąd) odbywać się będzie na indywidualny wniosek inwestora złożony u właściwego dysponenta danej sieci uzbrojenia technicznego.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej będzie się odbywać w miarę możliwości finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.
Budowa dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem odbywać się będzie w miarę możliwości finansowych gminy począwszy od 2017 roku.
Działka położona na terenie MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, dla której ustala się przeznaczenie:
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy szeregowej.
uzupełniające – wody powierzchniowe, infrastruktura techniczna.
Budynki gospodarcze/garażowe sytuować wyłącznie, jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości 1,5 – 3m od granicy działki oraz przy granicy działki. 
Linia zabudowy:
budynku mieszkalnego – obowiązująca 6,0m lub 10,0m, zgodnie z rysunkiem planu,
Wskaźnik zabudowy – do 30%
Teren biologicznie czynny – min. 30%
Gabaryty budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, oraz od 9m do 12m do kalenicy dachu,
Geometria dachu – dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 40 – 50o na części mieszkalnej budynku sytuowany kalenicą równolegle do frontu działki.
========================================================
 
Nieruchomości są wolne od obciążeń
 
Forma zbycia – sprzedaż
 
Tryb zbycia – I-szy ustny przetarg nieograniczony
 
Cena nieruchomości:
 
Działka nr 980/1                    o pow.0,0650ha                                        67.000,00zł
 
Działka nr 980/2                    o pow.0,0352ha                                        36.000,00zł
 
Działka nr 980/3                    o pow.0,0353ha                                        36.000,00zł
 
Działka nr 980/4                    o pow.0,0354ha                                        36.100,00zł
 
Działka nr 980/5                    o pow.0,0640ha                                        66.000,00zł
 
Koszty dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości w wysokości :
 
dla działki nr 980/1                                                                                                    1.122,32zł brutto
 
dla działki nr 980/2                                                                                                    1.122,32zł brutto
 
dla działki nr 980/3                                                                                                    1.122,32zł brutto
 
dla działki nr 980/4                                                                                                    1.122,32zł brutto
 
dla działki nr 980/5                                                                                                    1.122,32zł brutto
pokrywa nabywca nieruchomości.
 
Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/471/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw.osiedla zachodniego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 02.11.2009 r. Nr 90, poz.1306) zmienionego uchwałą XXIII/149/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3.02.2012r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.03.2012r., poz.396),
 
działki nr 980/1; 980/2; 980/3; 980/4  i  980/5 położone są w granicach terenu o przeznaczeniu MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej w formie zabudowy szeregowej,
 
Szczegółowych informacji na temat sposobu zabudowy działek ( wysokość i rodzaj budynków, linie zabudowy itp.) objętych niniejszym Wykazem udziela Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska ( pokój nr 14 w budynku B).   
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu na okres 21 dni oraz   zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu, www.brzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP w zakładce przetargi a także poprzez zamieszczenie informacji o wywieszeniu niniejszego Wykazu w prasie lokalnej (PANORAMA) od dnia 06.11.2013r. do dnia 27.11.2013r.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości objętych niniejszym Wykazem zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski o ich nabycie w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego Wykazu.
Po upływie tego terminu powyższe nieruchomości zostaną sprzedane w ustnym przetargu nieograniczonym.
 
Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu od dnia 06.11.2013r. do dnia 27.11.2013 roku.
 
Po upływie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia Wykazu zostaną ogłoszone przetargi.
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Brzegu
                                                                                                        Wojciech Huczyński

 

Nie zapomnij udostępnić: