Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 września, 2013 Tytuł artykułu

Ogłoszenie dot. przetargu na nieruchomość-ul. Piastowska 32

Treść artykułu

 

 

   
Burmistrz Brzegu
ogłasza II – gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Piastowskiej 32, stanowiącej własność Gminy Brzeg zabudowanej rozkwaterowanym budynkiem mieszkalnym.
 
1.Oznaczenie nieruchomości: oznaczonej w ewidencji gruntów poz.rej. G, 111 jako działki nr 546/24 i 546/33 o pow.łącznej 0,0360ha, ark.mapy 8, obręb Centrum położone w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 32, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta OP1B/00044244/4  przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.
 
2.Opis nieruchomości: Przedmiotem zbycia jest zabudowana nieruchomość obejmująca działki nr 546/24 i 546/33 o łącznej pow.0,0360ha, arkusz mapy 8, obręb Centrum o kształcie zbliżonym do trapezu. Działki położone są bezpośrednio przy ulicy Piastowskiej. Na działce 546/24 znajduje się wybudowany przed wojną na początku XX wieku murowany 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny podpiwniczony w zabudowie zwartej wykonany w technologii tradycyjnej.
Budynek od kilku lat nieużytkowany wymagający remontu.
Pow. użytkowa budynku wynosi 800,89m2
Pow.zabudowy 272,90m2
Kubatura 3501,00m³
Ilość lokali mieszkalnych 11
Budynek w złym stanie technicznym.
 
3.Budynek posiada świadectwo charakterystyki energetycznej określone przepisami ustawy Prawo budowlane.
4.Budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego – Nr rej. 2299/91/92
 
Przez działkę nr 546/33 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200, sieć telefoniczna oraz przyłącze energetyczne obsługujące mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej ul.Piastowska nr 32a
 
5.Gmina Brzeg posiada dokumentację projektową na wykonanie remontu kapitalnego i przebudowy budynku.
 
6.Forma zbycia – sprzedaż
 
Tryb zbycia – ustny przetarg nieograniczony
 
Zbycie nieruchomości zabudowanej, jako towaru używanego jest zwolnione z podatku Vat
 
7.Zbycie następuje na podstawie Pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN – PG. 5601/29/2009 z dnia 07.12.2010 r. nr 886/N/2010.
 
8.Koszty dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości w wysokości 455,52zł pokrywa nabywca nieruchomości.
 
9.Cena nieruchomości: 380.000,00zł      
 
Bonifikata z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków wynosi 50%
 
 
 
 
10.Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzeg uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu Uchwałą Nr XVIII / 142 / 2003 z dnia 19.12.2003 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 06.02.2004 r. Nr 7, poz.121, zabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca działki nr 546/24 i 546/33 przy ul.Piastowskiej 32 położona jest na obszarze o podstawowej funkcji tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami skoncentrowanymi oraz zielenią.
Strefa A Ochrony Konserwatorskiej.
 
11.ZOBOWIĄZANIA I KARY UMOWNE
Ø  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ukończenia remontu budynku w ciągu 5 lat licząc od dnia podpisania umowy notarialnej sprzedaży.
Przez zakończenie remontu rozumie się oddanie budynku do użytku.
Ø  Sprzedający naliczy karę umowną, a nabywca dobrowolnie podda się egzekucji zgodnie z art.777 § 1, pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia remontu budynku określonego w umowie notarialnej w wysokości 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych).
Ø  Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Gminy Brzeg nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z przebiegiem przez działkę nr 546/33 sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 odrębną umową notarialną w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży
 
12.Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu: 30 października 2013 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 9 ( parter w budynku B).
 
13.Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, które wniosą wadium w terminie i wysokości określonych w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.
 
Ø  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości
Ø  Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub
– aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw ( dotyczy przedsiębiorstw państwowych),
– pełnomocnictwo,
– numer konta, na które należy zwrócić wadium( dot. wszystkich uczestników
  przetargu),
                      Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
                      nieruchomości przez cudzoziemców( jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 167,poz.1758), obowiązany
                      jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i
                      Administracji na nabycie nieruchomości.
Uwaga:kopie dokumentów przedkładanych przez uczestników przetargu winny być potwierdzone notarialnie.
 
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej ( ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
 
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
14.Wadium wynosi 38.000,00zł
i jest płatne w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeg Bank BGŻ  SA Oddział Operacyjny w Brzegu
Nr 36 2030   0045 1110 0000 0217 9920lub w kasie Urzędu Miasta w Brzegu ul.Robotnicza 12 najpóźniej w dniu 25 października 2013 roku.
Przez wpłatę w wymaganym wyżej terminie należy rozumieć zaksięgowanie wadium na wskazanym wyżej koncie Urzędu Miasta w Brzegu najpóźniej w dniu 25 października 2013r.
UWAGI:
  • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
  • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  • Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
15.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
  • Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Burmistrza Brzegu terminem zawarcia umowy przenoszącej prawo własność nieruchomości. 
  • Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczysto-księgowe
Koszty dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości w wysokości określonej w pkt.8 niniejszego ogłoszenia oraz koszt sporządzenia dokumentacji na wykonanie remontu kapitalnego i przebudowy budynku są płatne również przed ustalonym terminem, zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.
Nieruchomość można oglądać raz w tygodniu w każdy czwartek w okresie wywieszenia ogłoszenia a w ostatnim tygodniu przed przetargiem codziennie zgłaszając chęć dokonania oględzin w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu ul.Chrobrego nr 32.
 
Burmistrz Brzegu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny: informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
 
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Ryszard Sorokowski – inspektor w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Brzegu ul.Robotnicza 12 pokój nr 216, tel.077/4160426 w godzinach 800  -1500
Burmistrz Brzegu
  zaprasza do udziału w przetargu
Uwaga: Niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 25 września 2013 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu www.brzeg.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-   BIP www.bip.brzeg.plzakładka przetargi ponadto, ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu ul.Robotnicza 12 ( obok pokoju nr 215) na okres od dnia 25 września 2013 r. do dnia 30 października 2013r.
                                                                                                                                                                                                                                            Burmistrz Brzegu
                                                                                                                                                                                                                                       

 

Nie zapomnij udostępnić: