- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu dot. ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

                                                                                                                                                                        Brzeg, 23 lipca 2013 r.

 

 
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się – na okres 7 dni – w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.
Uwagi te należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu – ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl, w terminie do 30 lipca 2013r.
 
                                                                                                                                                                                                Burmistrz Brzegu
(-) Wojciech Huczyński