Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 maja, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu z dnia 05.05.2022 r., dot. realizacji Programu profilaktyki zintegrowanej, Ratownicy Marzeń” dla ZSZ i ZSB w Brzegu

Treść artykułu

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę:

YAQ Projekt-Pracownia Rozwoju Społecznego, prowadzącego działalność w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz młodzieży z terenu Gminy Brzeg, na realizację zadania publicznego w 2022 r. pn.:
„Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej ,, Ratownicy Marzen” dla – ZSZ i ZSB w Brzegu”
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl w terminie do 12.05.2022 r.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
(-) Tomasz Filipkowski

Materiały (1)

Scan oferty pozakonkursowej dla ZSZ i ZSB w Brzegu
Format: pdf Data publikacji: 2022-05-05 12:19:17
Nie zapomnij udostępnić: