Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 grudnia, 2018 Tytuł artykułu

BCK: Bal Sylwestrowy w Ratuszu

Treść artykułu

Brzeskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na: 

BAL SYLWESTROWY W RATUSZU
31.12.2018/01.01.2019 
Sala Stropowa brzeskiego Ratusza

Muzyka: Zespół Mr&Mrs (sety wokalne i dj-skie – szczegóły w regulaminie)
Catering: Restauracja „Mario” (szczegóły – w regulaminie)

Promocyjna Cena: 410 zł / para.

Zapisy, informacje: Punkt Informacji Turystycznej w Brzegu (tel. 77 416 0040, pitbrzeg@gmail.com). W terminie 7 dni od dnia zapisania się na Bal, w Punkcie Informacji Turystycznej należy uiścić opłatę za Sylwestra w wysokości nie mniejszej niż 50% ceny. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją zapisów Regulaminu Uczestnictwa w Imprezie. W przypadku wpłaty zaliczki, pozostałą część należności należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 15. grudnia 2018.

Liczba miejsc ograniczona!

Wszelkie szczegóły zawiera regulamin Balu Sylwestrowego dostępny poniżej i tutaj.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE
Bal sylwestrowy w Ratuszu 2018/2019

§1.
Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika oraz zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie, pn. Bal Sylwestrowy (zwany dalej „Balem”), organizowanej przez Brzeskie Centrum Kultury z siedzibą w Brzegu, ul. Mleczna 5 (zwanym dalej „Organizator”) oraz określa warunki udziału, w tym postanowienia regulujące:
  a. sposób organizacji,
  b. obowiązki Uczestników i Organizatora Balu,
  c. warunki uczestnictwa,
  d. uprawnienia uczestników Balu,
  e. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem,
  f. kwestie finansowe i rezygnację.
 2. Uczestnicy Balu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Zawarcie umowy i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika następuje z chwilą dokonania wpłaty przez Uczestnika we wskazanej przez Organizatora kasie odpowiednio zaliczki lub pełnej ceny imprezy przez osobę zgłaszającą w niej swój udział lub udział innych osób zgodnie z dokonaną wcześniej rezerwacją. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca i akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnictwo w Balu jest odpłatne i dostępne dla osób, które dokonały 100% płatności i znajdują się na liście Uczestników „Organizatora” oraz posiadają bilety wstępu – Zaproszenia. Organizator zaznacza, że Uczestnikami balu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia.
 4. Bal organizowany jest w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu (Rynek 1) – zwana dalej „Salą”. Godziną rozpoczęcia Balu jest godz. 20:00 – o tej godzinie rozpocznie się wpuszczanie uczestników na salę i usadzanie we wskazanych przez Organizatora i jego obsługę stolikach. Oprawa artystyczna Balu rozpocznie się po usadzeniu wszystkich uczestników i podaniu I kolacji, tj. około godz. 21:00. Zakończenie balu zaplanowano na godzinę 5:00 i nie ma możliwości przedłużenia.
 5. Uczestnicy wyrażający chęć wzięcia udziału w imprezie zobowiązani są do zapisania się u Organizatora – w miejscu wskazanym przez niego, tj. w Punkcie Informacji Turystycznej z siedzibą w Brzegu – Rynek Ratusz 1 (zwany dalej „Punktem”). Zapisy odbywać się mogą osobiście w siedzibie Punktu w od wtorku do soboty w godzinach 9:00-17:00, a także telefonicznie – pod nr tel. 77 4160040 oraz drogą mailową – pitbrzeg@gmail.com

§2.
Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy.

 1. Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie osobie, która w całości uregulowała opłatę za udział w imprezie (Uczestnikowi) wejścia w celu uczestnictwa w niej oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.
 2. Cena obejmuje:
  a. wstęp na imprezę, tj. wydrukowany bilet wstępu – zaproszenie imienne,
  b. miejsce siedzące przy stole (ilość osób przy jednym stoliku wskazują Uczestnicy w porozumieniu z Organizatorem z zastrzeżeniem, że pojedyncze osoby i pary oraz osoby wskazujące stoliki czteroosobowe mogą zostać połączone i usadzone przy większych stolikach wieloosobowych. O lokalizacji stolika na Sali decydować będzie Organizator w porozumieniu z firmą cateringową),
  c. szatnię (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni w tym rzeczy drogocenne, biżuterię, odzież, obuwie, pieniądze – także za ich kradzież, zagubienie lub zniszczenie),
  d. catering, który zapewni Restauracja „Mario” z Brzegu. Catering składać się będzie z: 3 dań ciepłych, przekąsek, takich jak np. deska mięs, sałatki, pieczywo, itd., napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych, napojów ciepłych takich jak kawa i herbata oraz lampki szampana około północy. Organizator nie zapewnia w ramach Cateringu napojów alkoholowych poza lampką szampana – dokładne Menu do wglądu dla Uczestników dostępne będzie w terminie nie wcześniejszym niż 30.11.2018,
  e. oprawę muzyczną w wykonaniu zespołu Mr&Mrs, która złożona będzie z bloków wokalnych wykonywanych przez wokalistki do podkładów mechanicznych (odtwarzanych z płyty, bez instrumentów muzycznych) oraz bloków DJ-skich, tj. piosenek odtwarzanych mechanicznie przez DJ’a z płyt, podkładów (Organizator zastrzega sobie prawo doboru repertuaru – repertuar światowy i polski – największe przeboje. Repertuar powstanie w porozumieniu z zespołem Mr&Mrs i Organizator nie przewiduje możliwości jego zmiany lub odtwarzania muzyki lub piosenek „na życzenie” Uczestników).
 3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia jej uczestników, wyłącznie z uwagi na zaistnienie przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje uprawnienie o zwrot uiszczonej opłaty.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem imprezy w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje uprawnienie o zwrot uiszczonej opłaty.
 5. Organizator ma prawo zmienić program imprezy z ważnych przyczyn, takich jak ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, ochroną zdrowia lub życia ludzi bądź mienia albo koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w imprezie najpóźniej do momentu rozpoczęcia imprezy oraz do zwrotu uiszczonej opłaty.
 6. W przypadku, gdy Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty, Uczestnik powinien zwrócić się
  z pisemnym wnioskiem o dokonanie zwrotu w ciągu 7 dni od dnia rezygnacji z udziału w imprezie lub jej odwołania przez Organizatora. Organizator dokona zwrotu należnej opłaty w terminie 7 dni odpowiednio od dnia zgłoszenia lub odwołania imprezy – z zastrzeżeniem zapisów § 5.

§ 3.
Prawa i obowiązki uczestnika Balu

 1. Uczestnik Balu jest zobowiązany:
  a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie Organizatora imprezy dokument uprawniający do wejścia – bilet-zaproszenie oraz dokument tożsamości,
  b. zajmować miejsce określone przez Organizatora,
  c. zachowywać się w sposób zgodny z prawem, z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Balu,
  d. stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora, pracowników obsługi oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 2. Uczestnik Balu ma prawo:
  a. przebywać w miejscu balu w czasie trwania balu tj. od chwili rozpoczęcia przez Organizatora do jego zakończenia,
  b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Zabawie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem,
  c. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

§ 4.
Płatności

 1. Organizator ustala koszt uczestnictwa w imprezie w wysokości 205 złotych brutto od osoby, tj. 410 złotych brutto od pary.
 2. Zapłata za uczestnictwo w imprezie powinna nastąpić bezpośrednio we wskazanej przez Organizatora kasie, tj. w Punkcie Informacji Turystycznej z siedzibą w Brzegu – Rynek Ratusz 1.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości należności lub zaliczki w wysokości 50% kosztu uczestnictwa podanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia zapisania się do udziału w imprezie. W przypadku wpłaty zaliczki pozostałą część kwoty kosztu uczestnictwa Uczestnik ma obowiązek uregulować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2018 roku.
 4. W przypadku rezerwacji i zapisów dokonanych po 15 grudnia 2018 roku opłatę z tytułu kosztu uczestnictwa należy uiścić w całości w momencie zapisu.
 5. Brak wpłaty należnych kwot w określonych wyżej terminach stanowi podstawę do rozwiązania przez Organizatora umowy i wiąże się z prawem potrącenia poniesionych kosztów do wysokości wskazanej w § 5 ust. 2.

§ 5.
Rezygnacja Uczestnika z udziału w imprezie.

 1. Rezygnacja z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia u Organizatora. Podstawą przyjęcia rezygnacji jest posiadanie przez Uczestnika dowodu zapłaty, paragonu, wyciągu z konta – w przypadku płatności kartą.
 2. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej na poczet udziału w imprezie kwoty, po potrąceniu poniesionych przez Organizatora nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem imprezy oraz odwołaniem uczestnictwa Uczestnika w tej imprezie, w kwotach w wysokości odpowiadającej:
  a. 50% ceny imprezy – w przypadku rezygnacji do 15.12.2018,
  b. 100% ceny imprezy – w przypadku rezygnacji po 15.12.2018
 3. W przypadku, gdy Uczestnik odstępujący od umowy niezwłocznie wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, która przyjmie obowiązki wynikające z tej umowy, tj. wskaże inną osobę na swoje miejsce to Uczestnik nie będzie ponosić kosztów manipulacyjnych. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz ewentualne koszty poniesione w wyniku zmiany uczestnika imprezy, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 6.
Bezpieczeństwo imprezy.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje. Zakazuje się wstępu na Bal osobie:
  a. poddania się sprawdzeniu i stwierdzeniu, czy osoba ta jest uprawniona do uczestniczenia w Balu,
  b. poddania się przeglądaniu zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  c. znajdującej się pod wpływem środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa
  i porządku publicznego oraz dla innych uczestników balu.
 2. Organizator może odmówić wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa – bez roszczeń finansowych Uczestnika wobec Organizatora;
 3. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby Uczestnik opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Uczestnik nie będzie wnosił wobec Organizatora żadnych roszczeń finansowych.
 4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwo zamienić jego miejsce siedzące na inne – bez roszczeń finansowych Uczestnika wobec Organizatora.
 5. Podczas Balu zabrania się:
  a. rzucania przedmiotami,
  b. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu (w przypadku palenia tytoniu – zakaz obowiązuje poza miejscami wyznaczonymi dla osób palących),
  c. używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.,
  d. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych,
  e. przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren Balu i posiadania na Balu:
  a. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży, paralizatorów oraz parasoli o ostrym zakończeniu,
  b. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych,
  c. środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających,
  d. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
  e. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą Organizatora,
  f. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.

§ 7.
Postanowienia dodatkowe.

 1. Organizator dopuszcza na terenie imprezy możliwość spożywania przyniesionego ze sobą alkoholu przez Uczestników.
 2. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Dodatkowo, w trakcie balu wykorzystywane będzie światło sceniczne i/lub stroboskopowe, które może u niektórych osób wywoływać uczucie dyskomfortu lub inne problemy dot. samopoczucia – zwłaszcza u osób cierpiących na epilepsję.
 3. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić w terminie do 14 dni od ich powstania z własnych środków.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w wykonaniu imprezy, których przyczyny tkwią w sile wyższej i wyłącznym działaniu lub zaniechaniu Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Uczestnikowi działaniem osób trzecich, w tym innych Uczestników.
 5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej – w trakcie trwania imprezy bezpośrednio u Organizatora; w terminie do 30 dni od daty zakończenia imprezy bezpośrednio u Organizatora. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej wniesienia i udzieli odpowiedzi pisemnej na reklamację albo informuje pisemnie Klienta o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczyny zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznacznym oświadczeniem Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer konta, data i miejsce urodzenia, wizerunek (zdjęcia), przez Administratora, tj. Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg, w celu realizacji umowy lub zamówienia (PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), organizacji i promocji eventu, imprezy – w tym przypadku Balu (PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), wykonywania umowy
  lub zamówienia pomiędzy BCK, a innym podmiotem (PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) oraz potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami (PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f). Zgoda może być na wniosek Uczestnika cofnięta w dowolnym momencie, jeśli o to zawnioskuje do Administratora. Wszelkie informacje dot. danych osobowych dostępne są tutaj: https://bck-brzeg.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją imprezy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia zastosowanie mają przepisy prawa krajowego.
Nie zapomnij udostępnić: