Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 marca, 2018 Tytuł artykułu

BCK: Eliminacje Rejonowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Treść artykułu

Brzeskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na:

ELIMINACJE REJONOWE
63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
dla recytatorów z Powiatu Brzeskiego

Czwartek – Piątek, 22-23.03.2018
godz. 9:30 – Biblioteka Miejska w Brzegu (ul. Jana Pawła II 5):
22.03 – gimnazjaliści
23.03 – szkoły średnie i dorośli

UWAGA! Tegoroczne Eliminacje Rejonowe OKR w Brzegu odbędą się w NISZY Biblioteki Miejskiej w Brzegu (budynek główny, ul. Jana Pawła II 5).


WAŻNE INFORMACJE: 
– Jeżeli ilość zgłoszonych uczestników będzie mała, to przesłuchania odbędą się  tylko w piątek 23 marca.
– Uczestników TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ prosimy o podawanie dokładnych danych technicznych (ridera), ponieważ cały sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy będzie konkretnie przygotowywany na podstawie podanych informacji i transportowany z BCK do BIBLIOTEKI.
– W NISZY warunki są kameralne i nie ma fortepianu. W miarę możliwości i potrzeb BCK wypożyczy instrument klawiszowy (keybord), uczestnicy mogą także przywieźć swój klawisz, jeżeli taki będzie konieczny.
– Aby uniknąć nieporozumień organizacyjnych ZGŁOSZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 10 MARCA 2018 r. w sekretariacie BCK lub wysłać na adres instruktora odpowiedzialnego za imprezę, e-mail: maria.dorota1@wp.pl.
– Podany termin jest datą ostateczną i daje szansę na wyjaśnienie wszelkich detali związanych z prezentacjami w turniejach innych niż turniej recytatorski, w którym nie są potrzebne rekwizyty, mikrofony czy odtwarzacz CD.
– PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIANIE KART ZGŁOSZENIA!!!
– karty i regulamin dostępne są na stronie http://www.tkt.art.pl/  – bezpośredni link do Regulaminu 63. OKR
http://www.tkt.art.pl/pliki/63okr/Regulamin2018.pdf

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


REGULAMIN

11 listopada 1918 roku – jedna z najbardziej doniosłych dat w historii Polski. Po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. W tym dniu w Compiegne podpisano rozejm, kończący I wojnę światową, a w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Zaczynała się budowa wolnej Polski, a ów dzień szczególny sejmową ustawą w 1937 roku ustanowiony został Narodowym Świętem Niepodległości.

Słowa romantycznego wieszcza czynimy mottem naszego artystycznego działania – w tych wersach zawarty został los narodu: marzenie wielu pokoleń o przyjściu „jasności dniowej”, oczekiwanie na dzień wolności, na „płacz zmartwychwstania”. Dzisiaj wracamy pamięcią do tamtego dnia, ale minął wiek, przeto myślą musimy objąć długi czas codziennych trudów i radości, wielkich dokonań i tragicznych doświadczeń, jakich nie szczędziła historia. Składamy pokłon przeszłości, budujemy naszą rzeczywistość, planujemy przyszłość. Rocznicę uczcimy zbiorowym wysiłkiem – dorobek przodków dopełnimy efektami własnej pracy: dziełami naukowymi, osiągnięciami cywilizacyjnymi, kreacjami w różnych dziedzinach sztuki. Wolny Ruch Twórczej Mowy wnosi swój 65-letni dorobek –
społeczny, edukacyjny, wychowawczy, artystyczny. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to miliony uczestników, to ich kulturalne wzbogacenie przez uprawianą sztukę, ich świetne osiągnięcia w dziedzinie sztuki recytacji, kształtowanie postaw i charakterów przez mówienie o ważnych sprawach swojego pokolenia, środowiska, kraju.

Strofa Juliusza Słowackiego została przywołana nie tylko dlatego, że budzi pamięć; w niej odnajdujemy istotę o sens Konkursu. Jest wspaniałą poezją, mówi o czymś ważnym w piękny i mądry sposób – odwołuje się do wyobraźni, pobudza emocje, ukazuje złożoność naszych doznań i reakcji: wolność można powitać płaczem, radość wyzwolenia każe przemierzyć raz jeszcze czas niewoli… Jeśli taki utwór wzbogacimy indywidualnym przeżyciem, jeśli znajdziemy właściwe środki przekazu – zyskamy szansę przekroczenia granic poprawności, dotarcia do sztuki recytacji, do
kreacji…

Ufamy, że każdy uczestnik przeżyje swoją artystyczną przygodę. Ufamy, że doniosły moment skłoni dojrzałych recytatorów do podjęcia prób artystycznej wypowiedzi o istotnych sprawach narodu i społeczeństwa – obywatelskiej
odpowiedzialności za losy kraju i gotowości działania dla jego dobra, postaw, dążeń i dokonań Polaków w przeszłości i dniu dzisiejszym, konieczności stawiania trudnych pytań i obowiązku szukania odpowiedzi. Bardzo podkreślamy użyte tu słowo artystyczne, bo w nim zawierają się najpiękniejsze cechy tworzenia: praca nad zrozumieniem i wydobyciem prawdy, szukanie własnej interpretacji i własnego głosu w wypowiedzi opartej na mądrze wybranym literackim dziele – zarówno współczesnym jak klasycznym, zarówno polskim jak zaczerpniętym z literatury
powszechnej.

Nie zapominamy o stale obecnym w Konkursie wymiarze edukacyjnym. Pragniemy, aby przeglądy wszystkich stopni były miejscem nie tylko prezentacji, ale też rozmów i spotkań poszerzających i pogłębiających znajomość literatury,
przestrzenią doskonalenia warsztatu twórczego, budowania wspólnoty ludzi złączonych pasją pracy nad doskonaleniem ojczystego języka. Służąc twórczo wielkiej sprawie, wyjdziemy z tego działania mądrzejsi i bogatsi.

Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Główny

Regulamin 
I.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i osób starszych.

1. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
2. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.
3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
a. przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;
– drogę eliminacji – stopnie (środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu.
– wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla.
b. przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2018 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
c. Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:
• turniej poezji śpiewanej – 06 – 09 czerwca 2018 roku we Włocławku;
• turniej teatrów jednego aktora – 14 – 16 czerwca 2018 roku w Słupsku;
• turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa – 06 – 09 czerwca 2018 roku w Ostrołęce.
4. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

II.
63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech
turniejów.

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
– dorosłych.
2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar obejmuje:
– 3 utwory śpiewane
– 1 utwór recytowany.
3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
– wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Obowiązują następujące z a s a d y:
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

III.

1. Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe, właściwe dla stopnia przeglądu.
2. W skład Sądów wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki.
3. W skład Sądów stopnia wojewódzkiego powinni wejść:
– przedstawiciel organizatorów przeglądów niższego stopnia;
– przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.
4. Nie mogą być jurorami:
a. wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
b. instruktorzy – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy.
5. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do
możliwości wykonawczych uczestnika);
– interpretacja utworów;
– kultura słowa;
– ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględnią ponadto:
– celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
– kompozycję sceniczną występu.
W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:
– opracowanie dramaturgiczne;
– opracowanie reżyserskie;
– wykonanie zadań aktorskich;
– pozasłowne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.
W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:
– zgodność muzyki z charakterem wiersza;
– muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
– wartości artystyczne muzyki.
6. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.
7. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków Sądu Konkursowego. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
8. Decyzja Sądu jest ostateczna.
9. Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.
10.Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

IV.

1. Kwalifikacja wykonawców do przeglądów stopnia wyższego jest zgodna z hierarchią miejsc ustaloną przez Sądy konkursowe.
2. Z przeglądów wojewódzkich Sądy konkursowe typują:
– w turnieju recytatorskim – do 3 wykonawców;
– w turnieju wywiedzione ze słowa – 1 wykonawcę;
– w turnieju teatrów jednego aktora – 1 wykonawcę oraz rekomendują dodatkowo 1 wykonawcę – przesyłając rejestrację video jego spektaklu – na adres organizatora spotkania finałowego;
– w turnieju poezji śpiewanej – 1 wykonawcę oraz rekomendują dodatkowo 3 wykonawców – przesyłając rejestrację prezentacji na adres organizatora spotkania finałowego.
3. Do udziału w przeglądzie finałowym turnieju recytatorskiego zaproszeni będą laureaci Konkursu Recytatorskiego KRESY’2017 dla Polaków z Zagranicy.
4. W finałach 63. OKR wezmą udział laureaci konkursów przeprowadzonych w Wojsku Polskim oraz w Polskim Związku Niewidomych, które mają status przeglądu wojewódzkiego.

V.

1. Uczestnicy przeglądów wszystkich stopni otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
2. Najlepsi uczestnicy przeglądów finałowych mogą otrzymać:
a. w turnieju recytatorskim i turnieju wywiedzione ze słowa
– 2 nagrody główne – w obu kategoriach w turnieju recytatorskim;
– nagrodę za szczególnie odkrywczą interpretację poezji:
– nagrodę główną w turnieju wywiedzione ze słowa;
– nagrodę publiczności;
– nagrody i wyróżnienia za twórcze poszukiwania interpretacyjne;
b. w turnieju teatrów jednego aktora
– nagrodę główną;
– nagrodę publiczności;
– nagrody specjalne za reżyserię, aktorstwo, scenariusz.
Laureaci będą zaproszeni do udziału poza konkursem w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora oraz innych przeglądach teatrów jednoosobowych.
c. w turnieju poezji śpiewanej
– nagrodę główną;
– nagrodę publiczności;
– nagrody i wyróżnienia za interpretację i kompozycję.
– nagrodę specjalną im. Pawła Bartłomieja Greca.
– zaproszenie (dotyczy laureatów) do udziału w Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie oraz innych przeglądach poezji śpiewanej.
3. W przeglądach finałowych wykonawców oceniają Sądy Konkursowe powołane na wniosek RADY ARTYSTYCZNEJ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prowadzi Towarzystwo Kultury Teatralnej wspólnie z organizatorami etapów wojewódzkich – załączamy wykaz.
2. Na szczeblu województw i niższych Konkurs prowadzą wojewódzcy organizatorzy.
3. Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie RADA ARTYSTYCZNA OKR powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele TKT. Sekretariat RADY i organizatora mieści się w Zarządzie Głównym TK T, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel. 22 825-34 -89; e-mail tkt@tkt.art.pl
4. Wojewódzcy organizatorzy po zakończeniu przeglądów wojewódzkich dokonają oceny realizacji założeń programowych, organizacyjnych oraz poziomu artystycznego a wnioski i propozycje przekażą Towarzystwu Kultury Teatralnej.
5. Zadaniem Towarzystwa Kultury Teatralnej i wojewódzkich organizatorów jest:
– popularyzacja Konkursu;
– zapewnienie pomocy metodycznej wykonawcom i instruktorom;
– zapewnienie środków oraz właściwych warunków dla przeprowadzenia przeglądów oraz zajęć metodyczno-warsztatowych.
6. Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej pokrywa częściowe koszty przygotowania i przeprowadzenia przeglądów finałowych, zastrzegając możliwość wprowadzenia akredytacji dla wykonawców.

Informacje, pliki do ściągnięcia: www.tkt.art.pl

Nie zapomnij udostępnić: