- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

BCK: Konkurs fotograficzny na zdjęcie wykonane camerą obscurą

Brzeskie Centrum Kultury ogłasza konkurs na zdjęcie wykonane camerą obscurą.

Nagrody rzeczowe, którymi zostaną obdarowani laureaci, pomogą rozwijać ich zamiłowanie do fotografii otworkowej. Ponadto najlepsze prace zostaną pokazane na wystawie podczas Brzeskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej 2018. W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci.

Należy przesłać e-mailem od 1 do 3 prac zrobionych techniką otworkową wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2018 r.

Szczegóły konkursu w regulaminie na stronie www.bck-brzeg.pl oraz na profilu fb.com/bffo2018

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są do pobrania tutaj. (Karta zgłoszeniowa znajduje się na ostatniej stronie regulaminu). 


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO BFFO 2018

I. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji Konkursu Fotograficznego BFFO 2018 („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Brzeskie Centrum Kultury z siedzibą w Brzegu przy ul. Mlecznej 5 („Organizator”).
 3. Regulamin Konkursu („Regulamin”) znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.bck-brzeg.pl.
 4. Konkurs odbywa się w ramach Brzeskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej 2018.
 5. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
 6. Celem Konkursu jest promowanie fotografii wykonywanych camerą obscurą.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Konkurs jest bezpłatny, dobrowolny i otwarty dla wszystkich uczestników. Uczestnikiem może zostać osoba fizyczna lub grupa osób (w imieniu grupy udział w Konkursie zgłasza jej reprezentant).
 2. Uczestnicy do 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych na wzięcie
  udziału w Konkursie.

III. Zasady zgłaszania prac konkursowych:

 1. Przedmiotem Konkursu są fotografie zgłoszone przez Uczestnika. Fotografie muszą być wykonane techniką otworkową, tzn. przy użyciu camery obscury, natomiast ich tematyka jest dowolna.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie pełnoletni Uczestnik lub rodzic/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika musi wypełnić Formularz Zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego regulaminu, a następnie dostarczyć skan lub zdjęcie cyfrowe Formularza wraz z fotografiami otworkowymi autorstwa Uczestnika.
 3. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i podpisanie przez rodzica/przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem zgody, o której mowa w punkcie II 2 Regulaminu.
 4. Formularz Zgłoszeniowy musi być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
 5. Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres foto-bck@wp.pl.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia zgłoszenia poprzez internet z winy nie leżącej po stronie Organizatora.
 7. Aby zgłoszenie Uczestnika zostało zakwalifikowane do Konkursu, musi zawierać:
  a) od 1 do 3 fotografii otworkowych zapisanych jako pliki cyfrowe (nie większe niż 5 MB, format pliku JPG z maksymalną jakością, minimalny wymiar krótszego boku 2000 pikseli, 300 dpi), których nazwy powinny składać się z nazwiska i imienia autora (bez znaków diakrytycznych) oraz kolejnego numeru fotografii wg schematu „nazwisko_imie1.jpg”,
  b) wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy.
 8. Fotografie mogą być wykonane analogowo lub cyfrowo w technice barwnej lub czarno-białej. Dozwolona jest obróbka polegająca jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, tonowaniu, czyli zabiegom odpowiadającym czynnościom wykonywanym w tradycyjnej ciemni fotograficznej. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Fotografia niespełniająca
  powyższych wymogów nie zostanie dopuszczona do Konkursu.
 9. Zabronione jest zgłaszanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz prac przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje Jury.
 10. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 28 lutego 2018 r. o godz. 23.59.

IV. Jury Konkursu:

 1. Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatora. Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą niejawne. Opinie jury Konkursu o poszczególnych fotografiach nie będą udostępniane.
 2. Prace będą oceniane bez podziału na kategorie.
 3. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Jury Konkursu może przyznać nagrody pozaregulaminowe.

V. Nagrody:

 1. Spośród prac zgłoszonych do Konkursu jury wybierze I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Autorzy tych prac zostaną Laureatami Konkursu („Laureaci). Lista nazwisk Laureatów zostanie ogłoszona podczas wernisażu wystawy pokonkursowej zorganizowanej w ramach BFFO2018, a następnie opublikowana na stronach internetowych Organizatora.
 2. Laureaci miejsc I, II i III otrzymają nagrody rzeczowe (I miejsce – aparat otworkowy i materiały światłoczułe; II miejsce – materiały światłoczułe – film; III miejsce – materiały światłoczułe – papier).
 3. Odbiór nagród przez Laureatów odbędzie się osobiście. Ewentualna inna forma odbioru nagród jest możliwa wyłącznie po indywidualnych uzgodnieniach z Organizatorem.
 4. Jury dokona także wyboru prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej przygotowanej przez Organizatora.

VI. Prawa autorskie: 

 1. Z chwilą doręczenia fotografii Organizatorowi pełnoletni Uczestnik lub rodzic /przedstawiciel ustawowy
  niepełnoletniego Uczestnika:
  a) oświadcza, iż Uczestnik jest wyłącznym twórcą fotografii w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i  przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże fotografii, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
  b) oświadcza, iż fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także uzyskał wymagane prawem zgody na rozpowszechnianie fotografii w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
  c) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z fotografii w celach promocyjnych i informacyjnych Konkursu, na wszystkich znanych w dniu Zgłoszenia polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały oraz sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów;
  – w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, społecznościowych, multimedialnych i komputerowych), wykorzystanie interaktywne;
  – wykorzystywanie w materiałach Organizatora w tym: promocyjnych, informacyjnych, publikacjach pokonkursowych, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami lub utworami, w tym prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego.
 2. Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane w szczególności na wystawach pokonkursowych, serwisach internetowych Organizatora, oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych, prezentacjach multimedialnych, publikacjach pokonkursowych.
 3. Korzystanie z fotografii w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Uczestnika.

VII. Dane osobowe: 

 1. Przystępując do Konkursu pełnoletni Uczestnik lub rodzic/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z licencji udzielonej przez Uczestnika lub rodzica/przedstawiciela ustawowego Uczestnika konkursu.
 4. W/w dane będą także udostępniane podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie związanym z realizacją Konkursu, a także prezentacją jego Uczestników i Laureatów oraz ich prac konkursowych.

VIII. Postanowienia końcowe: 

 1. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Zmian w Regulaminie Konkursu dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej Organizatora. Zmiany Regulaminu stają się wiążące w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu.
 3. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w Regulaminie Konkursu okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.
 4. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z fotografii zgłoszonej do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, pełnoletni Uczestnik lub rodzic/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika, który przesłał daną fotografię zobowiązany będzie zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić zasądzone lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 6. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 8. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

KARTA ZGŁOSZENIOWA ZNAJDUJE SIĘ NA OSTATNIEJ STRONIE REGULAMINU – DO POBRANIA TUTAJ.