PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZNE

Przedmioty pochodzenia wojskowego np. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, granaty, miny, materiały wybuchowe, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych
Materiały pochodzenia wojskowego lub przemysłowego które są łatwopalne, żrące, trujące i  grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu nimi lub w zetknięciu z powietrzem albo wysoką temperaturą np. zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki substancji w aparaturze laboratoryjnej.

MATERIAŁ WYBUCHOWY STOSOWANY W TECHNICE WOJSKOWEJ JEST CAŁKOWICIE ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I NIEZALEŻNIE OD DATY PRODUKCJI ZACHOWUJE WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE.

W PRZYPADKU ODNALEZIENIA PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU

  • nie odkopuj,
  • nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi,
  • nie wrzucaj do ogniska, stawów lub głębokich rowów,
  • w miarę możliwości zabezpiecz miejsce znalezienia przed dostępem innych osób,
  • natychmiast powiadom Policję – podając fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (natrafiła na) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. stosuj się do ich wskazówek,
  • również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów,
  • do czasu przyjazdu wezwanych służb pozostań w pobliżu znaleziska – nie dopuść innych osób do zbliżania się lub manipulowania przedmiotem.

Za pilne ( natychmiastowe ) zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi.

PAMIĘTAJ!

  • nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny),
  • nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych podejrzanych przedmiotach (bombach, pociskach, amunicji, granatach),
  • zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania w tego typu przypadkach.