Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 października, 2021 Tytuł artykułu

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Treść artykułu

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

W dniu 25.10.2021r. Gmina Brzeg otrzymała opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa potwierdzającego, że na terenie Gminy Brzeg funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej: Centrum, Południe, Rataje.

W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR”, Gmina Brzeg informuje  o możliwości zawnioskowania o otrzymanie bezpłatnego sprzętu komputerowego przez dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.
Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PPGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną
w dokumentacji konkursowej, tj. 3 500 zł za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 zł
za zakup tabletu.
Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się wyłącznie zakup:
• nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
• ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
• usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich spełniających łącznie poniższe kryteria:
1. zamieszkujących na terenie Gminy Brzeg;
2.będących członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
3. którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia można pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Oświaty, pok. 315, II p. , bud. B lub ze strony internetowej Gminy Brzeg (https://brzeg.pl/archiwum-aktualnosci/99159-cyfrowa-gmina-ws…owym-granty-ppgr/).

UWAGA! Celem weryfikacji prawidłowości oświadczenia uprasza się o dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez członka rodziny w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracy w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (kserokopia).
Zachęcamy do pobrania oraz wypełnienia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i złożenia w/w dokumentów w Urzędzie Miasta w Brzegu.

Oświadczenia wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 3.11.2021 r. do godziny 15.15 w biurze podawczym Urzędu  Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12.

Osoby do kontaktu:
Biuro Oświaty Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pok. 315,
tel. 77 404 56 01

Materiały (4)

Wniosek dotyczący preferowanego sprzętu
Format: doc Data publikacji: 2021-10-27 06:29:58
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
Format: doc Data publikacji: 2021-10-27 06:30:28
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych)
Format: doc Data publikacji: 2021-10-27 06:31:28
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Format: doc Data publikacji: 2021-10-27 06:32:53
Nie zapomnij udostępnić: