Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 lipca, 2021 Tytuł artykułu

XIII edycja Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2020”

Treść artykułu

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza XIII edycję Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2020”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2020 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2020” wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5457/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody dla organizacji oraz www.ngo.opolskie.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów !!!!!

Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 15.07.2021 r. do dnia 14.08.2021 r.

(liczy się data stempla pocztowego)

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2019”

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 845

Wszystkie informacje również dostępne pod adresem:

https://bip.opolskie.pl/2021/07/konkurs-dla-najlepszej-organizacji-pozarzadowej-wojewodztwa-opolskiego-opolska-niezapominajka-2020/

Nie zapomnij udostępnić: