Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 kwietnia, 2021 Tytuł artykułu

KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Treść artykułu

Regulamin Konkursu dla uczniów szkół podstawowych

pn.: Samospis w Gminie Brzeg w Narodowym Spisie Powszechnym

Ludności i Mieszkań 2021

 

 • 1.Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu dla uczniów szkół podstawowych pn. Samospis w Gminie Brzeg w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (zwanego dalej Konkursem) jest Gmina Brzeg z siedzibą w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, 49-300 Brzeg, adres e-mail: oragnizacyjny@brzeg.pl (zwany dalej Organizatorem).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Celem Konkursu jest promowanie i zwiększanie świadomości mieszkańców Gminy Brzeg o idei Samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym poprzez zaangażowanie uczniów szkół podstawowych.
 4. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki Konkursu.
 5. Uczestnikiem Konkursu mogą być uczniowie klas szkół podstawowych Gminy Brzeg.
 6. Szkoły wyrażające chęć uczestnictwa w Konkursie zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w sposób dobrowolny przystępują do konkursu wyrażając zgodę na jego zapisy i akceptując warunki Regulaminu.
 7. Udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i akceptację niniejszego Regulaminu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • 2. Zasady szczegółowe
 1. Zadaniem Konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w aplikacji spisowej udostępnionej przez Główny Urząd Statystyczny na stronie https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations, jako   głównej, formy spisu powszechnego.
 2. Odpowiedzi na pytania formularza spisowego  winny być wypełnione przez rodzica, opiekuna prawnego ucznia.
 3. Treść pytań formularza spisowego dostępna jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego i znajduje się pod linkiem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.
 4. Podstawą uznania wypełnionego formularza spisowego będzie potwierdzenie
  w formie zrzutu z ekranu (Print Screen) lub zdjęcia przesłanego przez ucznia lub podmiot określony w 2  ust. 2 do nauczyciela nadzorującego konkurs w danej klasie. Treść komunikatu, który pojawia się po wypełnieniu ankiety spisowej, będącej podstawą uznania przez nauczyciela to: „Formularz został poprawnie wypełniony. Dziękujemy za udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

W przypadku, gdy czynność samospisu została dokonana przed ogłoszeniem Konkursu, należy przesłać zdjęcie komunikatu, jaki pojawia się w przypadku ponownej próby zalogowania się do aplikacji spisowej: „Komunikat serwera. Spis został zakończony”.

 1. Ilość potwierdzeń dokonanych samospisów wraz z informacją o liczebności danej klasy nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły podstawowej. Zbiorczą informację o wynikach uzyskanych w poszczególnych klasach dyrektor szkoły przekazuje do Organizatora do dnia 07 maja 2021 roku na adres e-mail: oragnizacyjny@brzeg.pl.
 2. Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 19.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
 • 3. Wyniki konkursu
 1. Organizator ustali wyniki Konkursu wskazując uczniów trzech klas (1, 2 i 3 miejsce), które uzyskają największy procent dokonanych samospisów w stosunku do liczby uczniów w klasie. W przypadku tożsamych wyników dla poszczególnych miejsc zostanie przeprowadzone losowanie.
 2.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 14 maja 2021 r. na stronie www. brzeg.pl.
 3. Dyrektorzy szkół, których uczniowie zajęli miejsca 1-3 w Konkursie zostaną dodatkowo powiadomieni drogą mailową.
 4. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu w sposób ustalony z dyrektorem placówki szkolnej.
 • 4. Nagrody
 1. Zwycięzcy Konkursu, o których mowa w § 3 ust. 1  otrzymają drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora Konkursu.
 2. Zwycięscy nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne lub na nagrody innego rodzaju.
 3. Środki finansowe na ufundowanie nagród Organizator zabezpiecza
  z kwot dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w zakresie wydatków rzeczowych.
 • 5. Dane osobowe
 1. Organizator Konkursu wskazuje, iż wszelkie kwestie w zakresie danych osobowych uregulowane są w dokumentacji wewnętrznej placówek szkół podstawowych Gminy Brzeg. Wszelkie pytania i wnioski w tym zakresie należy kierować do Inspektora Danych Osobowych danej szkoły.
 2. Organizator na żadnym etapie Konkursu nie będzie wymagał przekazywania danych osobowych podmiotów dokonujących samospisu.
 • 6. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie bip.brzeg.pl oraz brzeg.pl.

Nie zapomnij udostępnić: