Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Rekrutacja na stanowisko pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta w Brzegu w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Treść artykułu

REKRUTACJĘ NA STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI:

w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

 1. Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie:
 1. ukończone studia wyższe II stopnia na kierunku: historia, historia sztuki, turystyka, krajoznawstwo, kulturoznawstwo, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa (dopuszczalne kierunki pokrewne np. historia wojskowości, turystyka historyczna, dziedzictwo kulturowe, archiwistyka) lub
 2. licencjat z w/w kierunków (ukończone studia I stopnia),
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS Office i urządzeń biurowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w pracy w placówkach o charakterze muzealnym lub w punktach obsługi turystycznej,
 • umiejętność montażu filmów z wykorzystaniem nowych technologii,
 • wskazane zainteresowanie przeszłością miasta, rozwijanie wiedzy historycznej, zainteresowanie fotografią i filmem,
 • umiejętności związane z przygotowaniem materiałów graficznych,
 • obowiązkowość, sumienność, komunikatywność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • współpraca przy opracowaniu i przygotowaniu ekspozycji o charakterze wystawy muzealnej w salach ratusza w Brzegu, w związku z uruchomieniem wystawy dotyczącej dziejów ratusza, historii miasta,
 • nadzór nad przechowywanymi zbiorami,
 • przygotowywanie kart inwentarzowych przechowywanych lub nabywanych obiektów do kolekcji,
 • troska o uzupełnianie zbiorów,
 • oprowadzanie po wystawie,
 • przygotowywanie wydarzeń kulturalnych związanych z ekspozycją lub jej rozbudową,
 • przygotowywanie materiałów edukacyjnych związanych z wystawą, historią ratusza i miasta,
 • prowadzenie podstrony strony internetowej brzeg.pl dedykowanej placówce oraz profili w mediach społecznościowych,
 • przygotowywanie wydarzeń okolicznościowych związanych z prowadzeniem placówki,
 • prowadzenie statystyki odwiedzin miejsca wystawy.
 1. Informacja o warunkach pracy na danych stanowisku:
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 1 roku z możliwością przedłużenia. Przewidywany termin zatrudnienia: maj  2021 r.
 • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar.
 • Miejsce świadczenia pracy: Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta w Brzegu Robotnicza 12; 49-300 Brzeg.
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Brzegu.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2019 r. poz. 1781).

List motywacyjny, CV oraz klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające obywatelstwo,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust.
  1 pkt 2 niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) potwierdzające znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałe
  m), potwierdzające doświadczenie w pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego ogłoszenia – jeśli takowe kandydat posiada.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu

z pełni praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi oraz informacja o przetwarzaniu danych (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
22.03.2021 r. do godz. 16:15 (decyduje data wpływu do Urzędu, nie data nadania!) pod adresem:

Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko pomocnicze i obsługi

Pomoc administracyjna w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Urzędu Miasta w Brzegu”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni pisemnie o terminie
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                             (-) Jerzy Wrębiak

 

Nie zapomnij udostępnić: