Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 grudnia, 2020 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg i środki unijne w ostatnich 6 latach

Treść artykułu

Absorbcja środków UE przez Gminę Brzeg w latach 2015-2020- czyli ile Gmina Brzeg pozyskała środków unijnych w ostatnich 6 latach?

Mijający 2020r. jest zarazem ostatnim rokiem tzw. „okresu programowania UE 2014-2020”, siedmioletniego terminu w trakcie którego obowiązywały określone reguły pozyskiwania, realizowania i rozliczania środków unijnych m.in. przez samorządy. Co prawda jeszcze do roku 2023 (zgodnie z zasadą N + 3) będzie możliwość wydatkowania środków unijnych z obecnej perspektywy finansowej UE, tym niemniej wobec kończącego się okresu programowania i zakontraktowania w skali woj. opolskiego ponad 91% środków unijnych, zasadniczo możemy pokusić się o podsumowanie aktywności i skuteczności Gminy Brzeg w pozyskiwania środków unijnych w latach 2015-2020 (rok 2014 został pominięty z uwagi na brak naborów wniosków o dofinansowanie w tym czasie). Poniższe zestawienia nie obejmują pozyskiwania środków unijnych przez spółki komunalne, których właścicielem jest Gmina Brzeg. Są to wyłącznie środki o które aplikowała gmina Brzeg do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 i Programów Operacyjnych wdrażanych na szczeblu krajowym.

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

RPO WO 2014-2020 jest współfinansowany z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współfinansującego zadania inwestycyjne oraz Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansującego zadania o charakterze nie inwestycyjnym. RPO WO 2014-2020 wdrażany jest na poziomie województwa opolskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. W analizowanym okresie 2015-2020r. Gmina Brzeg złożyła 17 wniosków o dofinansowanie. 16 wniosków o dofinansowanie otrzymało dofinansowanie, jeden wniosek aktualnie jest w ocenie i z tego względu nie został ujęty w niniejszej prezentacji. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie projektów, na które Gmina Brzeg pozyskała dofinansowanie unijne.

RPO WO 2014-2020

Lp. Tytuł projektu Wartość całkowita Kwota dofinansowania Wkład własny
1. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz- obszar Brzegu (przebudowa ul. Nadbrzeżna ul. Wolności, skwer Jagiełły-Wojska Polskiego, ścieżki pieszo-rowerowe w parkach: Centralnym, B. Chrobrego, Nadodrzańskim, ścieżka pieszo-rowerowa w Parku Wolności, infrastruktura rowerowa). 14 385 132,28 11 963 980,66 (83,17%) 2 421 151,62
2. Termomodernizacja budynku ZNM i MOPS oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej 2 454 140,94 1 199 848,90 (48,89%) 1 254 292,04
3. Termomodernizacja PSP nr 1 2 780 995,57 1 200 000,00 (43,15%) 1 580 955,57
4. Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego 570 293,41 439 334,59 (77,03%) 130 958,82
5. Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego 2 999 999,90 2 549 999,91 (85%) 449 999,99
6. Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części ogrodowej Parku Wolności 2 086 673,81 1 735 217,03 (83,15%) 351 456,78
7. Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Lewin Brzeski 3 514 997,56 1 540 713,89 (43,83%) 1 974 283,67
8. Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu 13 911 595,13 3 986 102,53 (28,65%) 9 925 492,90
9. Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego 9 685 328,64 4 999 358,60 (51,62%) 4 685 970,04
10. Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w BCK wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK 11 710 218,15 4 999 793,25 (42,70%) 6 710 424,90
11. Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu 2 042 730,54 1 509 647,00 (73,90%) 533 083,54
12. Aktywny Kreatywny Maluch 582 780,00 495 363,00 (85%) 87 417,00
13. Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych 739 477,50 628 555,87 (85%) 110 921,63
14. Bliżej dziecka i rodziny (Lider ROPS) 168 840,00 168 840,00
15. Opolskie dla rodziców i dzieci (lider WUP) 112 204,26 112 204,26
16 Ochrona różnorodności biologicznej w Brzegu poprzez działania edukacyjno-informacyjne 414 502,00 352 326,70 (85%) 62 175,30
17. Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg 3 636 584,18 1 236 438,61 (34%) 1 200 030,78 plus taki sam  wkład mieszkańców
18. Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz gotyckiej Sali w wieży ratusza na cele muzealne, etap II 423 999,65 299 978,06 (70,75%) 124 021,59
Razem 72 220 493,52 39 412 702,86 (20.12.2020)- 54,57%

31 602 636,17

 

W ramach RPO WO 2014-2020 według stanu na 31.12.2020r. Gmina Brzeg zrealizowała lub jest w trakcie realizacji 18 projektów  (w dwóch przypadkach jako partner) na łączną kwotę 72 220 493,52 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło  39 412 702,86 zł (54,57%). Oznacza to 100% skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych (wszystkie wnioski Gminy Brzeg uzyskały dofinansowanie).

Programy Operacyjne wdrażane na poziomie krajowym- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Oprócz środków z RPO WO 2014-2020 Gmina Brzeg jest beneficjentem dwóch Programów Operacyjnych wdrażanych na szczeblu centralnym tj.: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Lp. Tytuł projektu Wartość całkowita Wartość dofinansowania Wkład własny
1. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej 8 202 700,85 6 972 295,72 (85%) 1 230 405,13
2. Niezależne życie- pilotaż dla osób wymagających opieki w zakresie mieszkalnictwa 513 986,47 0,00
  Razem 8 386 885,85 7 486 282,19 1 230 405,13

 

Podsumowanie RPO WO 2014-2020 + POiŚ + POWER:

Łączna wartość dofinansowanych środkami unijnymi zadań w latach 2015-2020 wyniosła 80 607 379,37 zł zgodnie ze stanem na dzień 30.12.2020r., a Gmina Brzeg ze wszystkich programów unijnych pozyskała kwotę  46 898 985,05 zł (58,18%) środków unijnych. Wkład własny Gminy Brzeg wyniósł 32 833 041,30 zł. Jeden wniosek jest w ocenie, przygotowany jest wniosek na rewitalizację obiektów sportowych, który zostanie złożony w 2021r. jako prawdopodobnie ostatni w ramach RPO WO 2014-2020r. Na poniższym wykresie przedstawiono główne obszary interwencji środków unijnych.

Polska jest członkiem UE od 2004r. Z tego względu przeanalizowano stopień pozyskiwania środków unijnych przez Gminę Brzeg w poszczególnych okresach programowania zgodnie ze stanem na 31.12.2020r. Pierwsze trzy słupki diagramu dotyczą kwot dofinansowania unijnego w poszczególnych okresach programowania, natomiast kolejne trzy wkładu własnego do projektów unijnych Gminy Brzeg.

  • Kolor niebieski- lata 2004-2006
  • Kolor pomarańczowy- lata 2007-2013
  • Kolor szary- lata 2014-2020

Środki UE, a środki krajowe

Warto również przeanalizować proporcję środków unijnych do wszystkich środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Brzeg. Za okres 2015-2020 Gmina Brzeg na koniec 2020r. łącznie pozyskała kwotę 64 301 191,27 zł środków zewnętrznych, z czego 17 402 206,22 zł stanowiły środki krajowe (27,06%), a 46 989 985,05 zł fundusze unijne (72,94%). Wynika z tego, że głównym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych przez Gminę Brzeg są fundusze strukturalne UE.

 

  Bartłomiej Kostrzewa

Nie zapomnij udostępnić: