Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 grudnia, 2018 Tytuł artykułu

Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski

Treść artykułu

„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski”

29 sierpnia 2018 roku z Zarządem Województwa Opolskiego zawarta została Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski ” .

Projekt realizowany jest przez Gminę Brzeg w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski i Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.

Elementy projektu, które realizowane będą przez Gminę Brzeg

I. Ochrona obszarów parkowych.

1. Ochrona in situ nietoperzy na terenach parkowych ( budki dla nietoperzy na terenie Plant miejskich i Parku Wolności).
Ochrona in situ nietoperzy będzie polegała na montażu budek szczelinowych dla nietoperzy na terenie Parku Centralnego, Parku im. B. Chrobrego, Parku nad Odrą – stanowiących Planty miejskie oraz na terenie Parku Wolności w Brzegu. Budki szczelinowe zapewniają schronienie i miejsce rozrodu dla nietoperzy.

2. Wykonanie układu komunikacyjnego wokół stawu na terenie Parku Wolności w Brzegu wraz z elementami małej architektury.
Projekt obejmuje rewaloryzację części ogrodowej wokół stawu w Parku Wolności w Brzegu w zakresie remontu nawierzchni alejek parkowych oraz wykonanie oświetlenia.
Projekt zakłada wykonanie:
– szlachetnych nawierzchni mineralnych w miejsce istniejących zniszczonych nawierzchni ziemnych i tłuczniowych alejek parkowych.
– wykonanie oświetlenia wokół stawu.
W projekcie przewidziano rozbiórkę istniejących zniszczonych nawierzchni mineralnych wraz z istniejącą podbudową z gruntów nasypowych, jako wykonanie koryta na całej szerokości wymienianej nawierzchni alejki parkowej.

3. Przebudowa układu komunikacyjnego wokół zbiornika od strony ul. Armii Krajowej na terenie Parku Centralnego w Brzegu.
Alejki parkowe – o zniszczonej nawierzchni ziemnej i mineralnej, przewiduje się do przebudowy z zastosowaniem nawierzchni ze szlachetnych materiałów naturalnych – kostka kamienna / nawierzchnia mineralna w kolorze piaskowym, dostosowana do ruchu rowerowego oraz sporadycznego ruchu pojazdów obsługi technicznej terenu parku.
Warstwa dynamiczne tj. warstwa ścieralna musi być wykonana z materiałów mineralnych zapewniających wodoprzepuszczalność z ekologicznym lepiszczem wiążącym.
Zastosowane materiały muszą być odporne na ścieranie, niepylące i niebrudzące.
Projekt przewiduje montaż 6 sztuk stylizowanych ławek parkowych z oparciami i 5 sztuk stylizowanych koszy parkowych, tożsamych z istniejącymi w kształcie i konstrukcji, w kolorze czarnym.
Projekt zakłada wprowadzenie 11 sztuk budek lęgowych dla ptaków, rozmieszczonych na wytypowanych drzewach, na wysokości 5-10m od gruntu. Budki lęgowe typowe, o konstrukcji drewnianej, przeznaczone dla ptaków takich jak m.in. dzięcioł duży i średni, dudek, krętogłów, kowalik, sikora bogatka, sóweczka, szpak, mazurek, wróbel, rozmieszczone co około 80m.
Projekt przewiduje wprowadzenie w miejsce starych zniszczonych schodów terenowych o nawierzchni ziemnej, schodów nowych, o konstrukcji z płyt i palisady kamiennej – granitowej. Schody o swobodnym przebiegu, łagodnym nachyleniu i bez poręczy, prowadzą z głównej alei parkowej do punktu widokowego nad stawem łabędzim, poprzez malowniczą skupinę krzewów cisu pospolitego.
Z uwagi na brak możliwości wyprowadzenia alejki spacerowej biegnącej wzdłuż brzegu stawu łabędziego, w pierwotnej lokalizacji do ul. Armii Krajowej, z względu na zainstalowane wzdłuż skarpy, bariery ochronne drogi krajowej, projekt przewiduje jej połączenie z główną alejką parkową nowymi schodami, usytuowanymi w skarpie nasypu ziemnego. Schody o konstrukcji betonowej w okładzinie z płytek kamiennych granitowych, z dwoma poręczami o kształcie tożsamym z poręczami stosowanymi w pozostałych parkach wchodzących w skład Plant miejskich w Brzegu.

4. Wykonanie układu komunikacyjnego na terenie Parku nad Odrą oraz skweru przy Placu Bramy Wrocławskiej w Brzegu wraz z elementami małej architektury.
Alejki parkowe – o zniszczonej nawierzchni ziemnej i mineralnej, przewiduje się do przebudowy z zastosowaniem nawierzchni ze szlachetnych materiałów naturalnych – kostka kamienna / nawierzchnia mineralna w kolorze piaskowym, dostosowana do ruchu rowerowego oraz sporadycznego ruchu pojazdów obsługi technicznej terenu parku.
Zastosowane materiały muszą być odporne na ścieranie, niepylące i niebrudzące.
Projekt przewiduje montaż 34 sztuk stylizowanych ławek parkowych z oparciami i 36 sztuk stylizowanych koszy parkowych, tożsamych z istniejącymi w kształcie i konstrukcji, w kolorze czarnym oraz stylizowanych koszy na psie odchody w ilości 9 sztuk, stylizowanych tablic informacyjnych w ilości 5 sztuk oraz 11 sztuk budek lęgowych dla ptaków, rozmieszczonych na wytypowanych drzewach.
Projekt przewiduje wprowadzenie w miejsce starych zniszczonych schodów terenowych o nawierzchni mineralnej i ziemnej, schodów nowych, o konstrukcji z nawierzchni mineralnej w kolorze piaskowym, ograniczonej po bokach obrzeżami z kostki kamiennej granitowej. Schody o swobodnym przebiegu, łagodnym nachyleniu i bez poręczy, prowadzą do punktu widokowego na Bramie Odrzańskiej oraz z głównej alejki parkowej na główną polanę parkową. Z uwagi na zniszczoną konstrukcję współczesnych schodów na skarpę nasypu od strony sąsiadującej z parkiem hali sportowej, projekt przewiduje ich rozbiórkę, a w ich miejsce nowe schody terenowe o konstrukcji z materiałów szlachetnych tj. kamienia granitowego w postaci oporów, palisad i płyt granitowych.
W rejonie wejścia do parku od placu przy ul. Jagiełły, zlokalizowana jest wyniesiona misa ziemna, ujęta w murki oporowe o konstrukcji ceglano betonowej, otynkowanej. Murki te są obecnie w złym stanie technicznym, lokalnie powalają się. Projekt przewiduje ich całkowitą rozbiórkę i budowę w ich miejscu murków oporowych o konstrukcji betonowej w okładzinie z nieregularnych płyt kamiennych – gnejs beżowy.
Projekt zakłada budowę oświetlenia parkowego na fragmencie alejki przebiegający przez główną polanę parkową, z wymianą istniejących stalowych słupów latarni oraz opraw oświetleniowych na nowe, energooszczędne, zgodne w formie ze stylizowanymi słupami i oprawami istniejącymi i projektowanymi na całym obszarze Plant Miejskich w Brzegu.

II. Ochrona obszarów wodnych.

1. Staw w Parku Wolności
a) Budowa podczyszczalni przed zastawką wlotową.
Układ oczyszczania ma na celu usunięcie zawiesin substancji ropopochodnych oraz skuteczne oczyszczenie wody przed wlotem do stawu.
Celem uzyskania zamierzonego efektu podczyszczania płynących wód zaprojektowano system składający się z:
• komory rozdziału – konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana o wymiarach 3,40 x 1,75 x 5,96m,
• osadnika wirowego jednokomorowego o średnicy zewnętrznej 2800 mm oraz wysokości 3,32 m, konstrukcja żelbetowa,
• separatora lamelowego o średnicy zewnętrznej 2300 mm oraz wysokości 3,32 m, konstrukcja żelbetowa,
• betonowej studni rewizyjnej o średnicy zewnętrznej 1470 mm,
• rurociągów łączących – średnica 600mm, PEHD.

b) Wykonanie nasadzeń roślin wodnych na stawie.

c) Wykonanie rurociągu łączącego zbiornik przy ul. Kusocińskiego z Rzeką Kościelna polegającego na budowie odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego w Brzegu.
Fragment projektowanej sieci ma na celu połączenie kanalizacji deszczowej ze stawem przy ul. Kusocińskiego co umożliwi zrzut wód opadowych w przypadku wystąpienia ponadnormatywnych opadów deszczu. Staw będzie pełnił funkcję zbiornika retencyjnego dla przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej.
W ramach projektowanego odcinka przewiduje się zabudowę osadnika wraz z separatorem oraz zasuwy odcinającej umożliwiającej całkowite zamknięcie przepływu pomiędzy stawem a istniejącym kanałem deszczowym. Odcinek zakończony będzie umocnionym, prefabrykowanych wylotem do stawu.
d) Inwentaryzacja rybostanu w zbiorniku.

Elementy projektu, które realizowane będą przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

Staw przy ul. Kusocińskiego
a) Skanalizowanie ruchu w obrębie stawu przy ul. Kusocińskiego w Brzegu wraz z działaniami edukacyjnymi,
b) Gospodarka drzewostanem.
c) Budowa pomostów z tablicami edukacyjnymi.
c) Renaturalizacja linii brzegowej
d) Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół stawu wraz z elementami małej architektury.
e) Budowa wiaty edukacyjnej.
g) Inwentaryzacja rybostanu w zbiorniku.

Elementy projektu, które realizowane będą przez Gminę Lewin Brzeski
a) Ochrona in situ zagrożonych gatunków na terenie parku przypałacowego w Lewinie Brzeskim.
b) Skanalizowanie ruchu na terenie parku przypałacowego w Lewinie Brzeskim wraz z
działaniami z zakresu edukacji ekologicznej.
c) Ochrona i pielęgnacja pomników przyrody na terenie parku przypałacowego w Lewinie Brzeskim.
d) Przygotowanie projektu.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 4.697.196,07 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1.938.481,91 zł.

Nie zapomnij udostępnić: