Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 października, 2013 Tytuł artykułu

Informacja dot. azbestu

Treść artykułu

 

 

 
INFORMACJA BURMISTRZA BRZEGU
 
 
Na podstawie zapisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227z późn. zm.) informuję, że w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przystąpiono do opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg. Autorem przedmiotowego opracowania będzie firma ALBEKO z Opola.
Projekt opracowanej Prognozy będzie udostępniony mieszkańcom naszego miasta, celem składania uwag i wniosków.
Terminy wyłożenia projektu Prognozy Oddziaływania Programu oraz formy składania uwag i wniosków zostaną wskazane w odrębnym Obwieszczeniu. 
 
Z up. Burmistrza
z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec

 

Nie zapomnij udostępnić: