Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 września, 2013 Tytuł artykułu

Od 1 października zmienia się wysokość opłat za śmieci. Pamiętaj o złożeniu nowej deklaracji

Treść artykułu

 

 
Od 1 października 2013 będą obowiązywać NOWE DEKLARACJE i NOWE STAWKI OPŁAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Informujemy:
iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2013r. uchwały określającej nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz uchwały w sprawie nowych stawek opłat za odpady komunalne, istnieje konieczność wypełnienia  NOWEJ DEKLARACJI i wnoszenia opłat wg przyjętych nowych stawek, tj.
gospodarstwo

Stawka opłaty:
Odpady segregowane

Stawka opłaty:
Odpady niesegregowane

Mikro (1 osoba)

16 zł

32 zł

Małe (2 osoby)

32 zł

64 zł

Średnie (3 osoby)

48 zł

96 zł

Duże (4 osoby i więcej)

64 zł

128 zł
 
Druki nowych deklaracji są dostępne:
– w Urzędzie Miasta Brzegu przy ul. Robotniczej 12 na Biurze Podawczym lub w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska pok. nr 12B i 1B
– na stronie internetowej miasta www.brzeg.pl
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowe deklaracje   należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany  danych, będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( tj. wprowadzenia od 1 października 2013r. nowych stawek opłat).
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji, należy wnosić w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który dokonywana jest opłata (np. do 15 listopada za miesiąc październik). Opłatę można wnosić na konto Urzędu Miasta: Bank Gospodarki Żywnościowej, konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0269 2520 z dopiskiem – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić również kasie Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.30 (z przerwą od 11.00 do 11.30).

 
Uwaga: opłata powinna być wnoszona przez właściciela nieruchomości-w przypadku bloków, domów wielorodzinnych jest to zarząd lub zarządca wspólnoty lub też spółdzielnia mieszkaniowa.  
 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: