Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 lipca, 2013 Tytuł artykułu

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Treść artykułu

 

Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) dzieci niepełnosprawnych
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej  lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7,
a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka. Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub dofinansowanie dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych) należy złożyć   na Biurze Podawczym  Urzędu Miasta w Brzegu wniosek (formularz dostępny na stronie www.bip.brzeg.pl oraz w Biurze Oświaty Urzędu Miasta pok. 309) wraz z wymaganymi dokumentem potwierdzającym uprawnienia ucznia do dowozu. Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Brzegu i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie.
 
Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola:

1.Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego  lub  dofinansowanie  dowozu  przysługuje:
a)  rodzicom dziecka,
b)  prawnym opiekunom.
2.  Wniosek przyjmuje Biuro Podawcze Urzędu Miasta w Brzegu.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać: organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły (ośrodka) albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) środkami komunikacji publicznej, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) własnym środkiem komunikacji.
5.  Rodzice lub prawni opiekunowie we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola.
6. Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, wszystkie niezbędne dokumenty oraz wnioski powinny zostać złożone do 5 sierpnia  każdego roku, w wyjątkowych sytuacjach przez cały rok.

Uprawnieni do dowozu do przedszkola lub szkoły (ośrodka):

1. Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie 
  i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
2. Do najbliższego przedszkola   lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, których kształcenie 
  i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
4. Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców.
2.  Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
3.  Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
4.  Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
5.  Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

Zasady organizowania dowozu:

1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka wskazanego we wniosku w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.
2.  W przypadku organizowania przez miasto dowozu do danej szkoły lub ośrodka dla dwu i więcej uczniów zasadą obowiązującą jest dowiezienie całej uprawnionej grupy na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej. Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.
3.  Powrót ucznia do domu organizowany jest bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
5. W przypadku organizowania przez miasto powrotu do domu dla dwu i więcej uczniów zasadą obowiązującą jest organizacja dowozu do domu uwzględniająca zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów. Uczniowie czekający na powrót do domu zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Oświaty Urzędu Miasta w Brzegu, pok. 309. tel. 77  416 99 53.
 
 
 
Burmistrz Brzegu
Wojciech Huczyński

 

Nie zapomnij udostępnić: