Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 czerwca, 2013 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu

Treść artykułu

 

 


Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni roboczych w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi   na rzecz mieszkańców z Gminy Brzeg, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień. Każdy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób jak wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: elzbieta.gawryjolek@brzeg.pl w terminie do dnia   27 czerwca 2013r.
 
 
                                                                                                                                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                                                                                                                      Wojciech Huczyński

 

Nie zapomnij udostępnić: