- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie o konsultacjach

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1357/2012 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 29. października 2012 roku
Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza
przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.  
Opinie należy składać w terminie do dnia 13 listopada 2012 roku na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.