- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brzegu o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 4 marca 2011 roku Rada Miejska Brzegu, uchwałą Nr VII/25/11, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Armii Krajowej, od północy ul. Kardynała Wyszyńskiego, od za¬chodu ul. Myczkowskiego oraz od południa magistralną linią kolejową.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, oraz posumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzegu ul. Robotnicza 12 pokój nr 4, 49-300 Brzeg.

Burmistrz
Wojciech Huczyński