- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni roboczych w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl oferty organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób jak wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące ofert.

Uwagi do ofert należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: elzbieta.gawryjolek@brzeg.pl w terminie do dnia 9 lutego 2011r.
Poniżej oferty organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Burmistrz
Wojciech Huczyński

Oferty znajdują się TUTAJ