- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE NR  2055/2010 
Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 10 czerwca 2010 r. 

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego 
Działając na podstawie art.31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną na rzece Odrze w gminie miasto Brzeg zarządzam: 
§ 1.    
W dniu 10 czerwca 2010 r. o godzinie 8.00 odwołuje alarm przeciwpowodziowy dla miasta Brzeg wprowadzony w dniu 15 maja 2010 r. o godz. 2000   
§ 2. 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania

Burmistrz Miasta Brzeg 
Wojciech Huczyński