Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 kwietnia, 2010 Tytuł artykułu

OGŁOSZENIE

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.04.2010 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.03.2010 rok.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu;
b) dyskusja.
7) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzegu;
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzegu;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzegu;
c) dyskusja;
d) przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Brzegu absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2009 rok (druk nr 1).
8) Informacja dot. stanu dróg, chodników i oświetlenia w mieście, likwidacja barier architektonicznych.
9) Informacja dot. współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2009 rok.
10) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania tytułu honorowego obywatela miasta Brzegu (druk nr 2 );
b) zmiany uchwały Nr XLV/413/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brzeg na lata 2009 – 2015 (druk nr 3 );
c) zmian w budżecie miasta na 2010 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok (druk nr 4 );
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (druk nr 5 );
e) ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 6 );
f) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Młynarska 5, dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 7 )
g) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Ofiar Katynia 40, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 8 ),
h) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Miasto Brzeg do stanu faktycznego ( druk nr 9 )
i) dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Miasto Brzeg do stanu faktycznego ( druk nr 10 )
j) opinii dotyczącej częściowego umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu ( druk nr 11 )
k) odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu radnego Andrzeja Ogonka ( druk nr 12 )
l) odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu radnego Grzegorza Chrzanowskiego ( druk nr 13 ),
11) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych,
12) Wolne wnioski i informacje,
13) Zamkniecie obrad sesji. 

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału 

        Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
                        Paweł Korycki

Nie zapomnij udostępnić: