Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 lutego, 2010 Tytuł artykułu

Zarządzenie

Treść artykułu

ZARZĄDZENIE 1833/10 
Burmistrza Miasta Brzegu 
z dnia 27 lutego 2010 r. 
w sprawie wprowadzenia  alarmu przeciwpowodziowego 

Działając na podstawie art.31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną na rzece Odrze w gminie miasto Brzeg zarządzam: 


Z dniem 27 lutego 2010 o godzinie 9.00 wprowadzam stan alarmu przeciwpowodziowy dla miasta Brzeg.

 

                                           § 2. 
Na terenie gminy miasto należy w szczególności:

 

1. Monitorować poziom wód w rzekach i ciekach wodnych; 
2. Przygotować i utrzymać siły i środki w gotowości do udziału w akcji    
    przeciwpowodziowej; 
3.Monitorować stan wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń 
   hydrotechnicznych we współpracy z zarządcami tych obiektów; 
4.Zapewnić stałą łączność Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z 
   Powiatowym i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego: 
5. Udzielania wszechstronnej pomocy ludności zamieszkałej na terenach 
   zalewowych lub dotkniętych powodzią; 
6.Informowanie ludności poszkodowanej o panującej sytuacji i możliwości 
   udzielenia pomocy.                
                                           § 3. 
1.Jednostki organizacyjne biorące udział w akcji przeciwpowodziowej  przekazują 
   za pośrednictwem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego istotne 
   informacje dotyczące zagrożeń i podejmowanych działań. 
2.Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w okresowych meldunkach 
   informuje Starostę Brzeskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum 
   Zarządzania Kryzysowego o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji 
   powodziowej na administrowanym terenie

                                               § 4
.
Wykonanie Zarządzenia powierzam jednostkom organizacyjnym na terenie miasta Brzeg  oraz  Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego i jednostek współdziałających.

                                               § 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

                                                                                   
Burmistrz Miasta Brzeg                                                                                       Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: