Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 lutego, 2009 Tytuł artykułu

Komunikat

Treść artykułu

W związku z przesunięciem Brzegu na liście rankingowej projektów złożonych w ramach procedury konkursowej w ramach poddziałania 1.4.2 „Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny”, a tym samym brakiem dofinansowania w ramach tej procedury, informujemy, że:
• w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. dotyczącym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w artykule 5 (Działania informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów) czytamy m.in., że:
… Instytucja zarządzająca (czyli Zarząd Województwa Opolskiego – dopisek Urzędu Miasta w Brzegu) dostarcza potencjalnym beneficjentom jasnych i szczegółowych informacji dotyczących przynajmniej: … c) kryteriów wyboru operacji do dofinansowania;
• w Rozporządzeniu Rady Europy (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w artykule 65 czytamy m.in., że:
Komitet monitorujący upewnia się co do skuteczności i jakości realizacji programu operacyjnego, zgodnie z następującymi przepisami:
analizuje i zatwierdza kryteria wyboru finansowanych operacji w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego i zatwierdza wszelkie zmiany tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania…
• w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 06 grudnia 2006 r. w artykule 26 czytamy m.in.:
… Instytucja zarządzająca… powinna uwzględniając zasadę równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów w ramach programu oraz zapewniać przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów.
Ponadto w artykule 29 czytamy m.in., że:
…Instytucja zarządzająca… w celu wyłonienia projektów do dofinansowania… ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej… Ogłoszenie to określa m.in. kryteria wyboru projektów…
• W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, w punkcie 5.2.2. Procedura wyboru projektów czytamy m.in.:
Wybór projektu uzależniony będzie od spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący… oraz od zatwierdzenia projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą… Te strategiczne, formalne i merytoryczne kryteria (z włączeniem przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia) będą jednakowe dla wszystkich potencjalnych beneficjentów wszystkich projektów dotyczących danej kategorii operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013.
• W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 (przyjęta decyzją Zarządu Województwa Opolskiego uchwała nr 1324/2008 z dnia 03 stycznia 2008 r. z późn. zmianami) czytamy m.in.:
…Na podstawie listy rankingowej, ustalonej w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia oraz dostępną alokację, Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały podejmuje ostateczną decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2007-2013.

Decyzja o zmianie kolejności na liście rankingowej i nie wybraniu konkretnych projektów do realizacji wymaga odpowiedniego uzasadnienia do uchwały ZWO…

Reasumując – Zarząd Województwa Opolskiego, pomimo określonych w ustawach kryteriów, naszym zdaniem nie dostosował się do nich i uchwałą nr 1324/2008 dał sobie prawo do dokonywania zmian kolejności na liście rankingowej. Władze Brzegu stoją na stanowisku, że jest to działanie sprzeczne z zasadami przejrzystości.

W związku z powyższym, 29 stycznia 2009 r. burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński wystosował pismo do Wojewody Opolskiego (sprawującego nadzór prawny nad samorządami), w którym poinformował o konieczności sprawdzenia zgodności podjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego poniższych uchwał:
1. Uchwała nr 1324/2008 z dnia 03 stycznia 2008 r. z późn. zmianami;
2. Uchwała nr 2827/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013
z obowiązującym prawem.

Ponadto burmistrz Wojciech Huczyński zgłosił Wojewodzie Opolskiemu potrzebę przeprowadzenia kontroli w zakresie niejasnej procedury informującej o możliwości ubiegania się o środki z oszczędności w ramach rezerwy celowej budżetu państwa część 83, poz. 8, będącej w gestii Ministra Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Brzeg została poinformowana o tej możliwości drogą mailową 13 października 2008 r. o godzinie 13.12, czyli trzy godziny po terminie na składanie wniosków. W związku z tym Gmina Miasto Brzeg złożyła wniosek dzień później i do dzisiaj nie otrzymała w tej sprawie żadnej odpowiedzi.

Powyższe informacje burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński przekazał także do wiadomości:
– Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbiety Bieńkowskiej,
– Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Grzegorza Schetyny,
– Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją – Julii Pitery,
– Komisji Europejskiej.

Urząd Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: