Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 kwietnia, 2008 Tytuł artykułu

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.04.2008 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2008 r.
4) Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 1).
5) Rozpatrzenie pisma w sprawie zmiany wynagrodzenia radnego Rady Miejskiej w Brzegu.
6) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
7) Interpelacje i wnioski radnych.
8) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu;
b) dyskusja.
9) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeg;
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeg;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeg;
c) dyskusja;
d) przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta (druk nr 2).
10) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji Lokalnego Programu Pomocy Społecznej:
a) przyjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej i Aktywności Lokalnej na lata 2008-2012 (druk nr 3).
11) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 4);
b) zmian w budżecie miasta na 2008 rok (druk nr 5, 6);
c) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa ulic Osiedla Południowego ul. Kani, Dłuskiego, Tetmajera, Orzeszkowej w Brzegu – etap I”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic Osiedla Południowego ul. Kani, Dłuskiego, Tetmajera, Orzeszkowej w Brzegu” (druk nr 7);
d) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie projektu uzupełniającego na przebudowę zieleni na terenie całej części ogrodowej oraz wykonanie projektu oświetlenia na terenie części ogrodowej w okolicy placu zabaw i stawu w Parku Wolności w Brzegu wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozwolenia na budowę” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Wolności w Brzegu” (druk nr 8);
e) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania pn. „Montaż pompy DESMI typu S-80-70-220 z silnikiem 11 kW 2900 obr./min do fontanny przy ul. Armii Krajowej wraz z przebudową układu zasilającego fontannę w Parku Centralnym w Brzegu”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Centralnego w Brzegu” (druk nr 9);
f) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie przebudowy skweru miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Brzegu – tzw. Skwer X-lecia”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Programu Rewitalizacji Terenów Zieleni Miejskiej” (druk nr 10);
g) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie prac remontowych na skwerze za zachodniej pierzei Rynku w Brzegu”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Programu Rewitalizacji Terenów Zieleni Miejskiej” (druk nr 11);
h) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy zieleni przyulicznej ul. Sportowej w Brzegu”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Programu Rewitalizacji Terenów Zieleni Miejskiej” (druk nr 12);
i) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Brzeg (druk nr 13);
j) zmiany uchwały nr XVIII/128/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr 14);
k) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Dzierżonia nr 34 (druk nr 15);
l) złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu Pana Andrzeja Moryla (druk nr 16).
12) Informacja o stanie dróg i chodników w mieście.
13) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
14) Wolne wnioski i informacje.
15) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu 
(-) Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: