Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 listopada, 2007 Tytuł artykułu

OGŁOSZENIE

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.11.2007 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.10.2007 r. i 12.11.2007 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Analiza taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
a) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 1).
7) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie czasowego przejęcia przez Gminę Miasto Brzeg od gmin: Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (druk nr 2);
b) określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2008 (druk nr 3);
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu (druk nr 4);
d) utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Młynarska 5 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 5);
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego – podnośnika hydraulicznego 25 m dla KP PSP w Brzegu (druk nr 6);
f) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie lewostronnego obwałowania rzeki Odry w mieście Brzeg (druk 7);
g) zmian w budżecie miasta na 2007 r. (druk nr 8, 9, 10);
h) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Brzeg na lata 2008- 2010 (druk nr 11);
i) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Brzeg na 2008 rok (druk nr 12);
j) zmiany uchwały nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 6.09.2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Brzeg na lata 2008-2015 (druk nr 13);
k) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 (druk nr 14);
l) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzeń (druk nr 15);
m) ustanowienia pomników przyrody (druk nr 16);
n) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat adiacenckich (druk nr 17);
o) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Stefana Myczkowskiego 1 (druk nr 18);
p) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 19, 20, 21);
q) opinii dotyczącej zastosowania ulgi w spłacie wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 22);
r) opinii dotyczącej przydziału lokalu mieszkalnego (druk nr 23, 24);
s) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu (druk nr 25);
t) powiadomienia Skarbnika Gminy Miasto Brzeg o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (druk nr 26);
u) powiadomienia Sekretarza Gminy Miasto Brzeg o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (druk nr 27).
8) Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2008 rok.
9) Przedstawienie informacji pt. „Brzeg – miasto turystyczne?”.
10) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
11) Wolne wnioski i informacje.
12) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-) Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: