Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 czerwca, 2006 Tytuł artykułu

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.06.2006 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 1.06.2006 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Projekcja filmu dokumentalnego na temat wydarzeń brzeskich w dniu 26 maja 1966 r.
7) Prezentacja opracowania pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg” oraz przyjęcie uchwał w sprawie:
a) uznania za nieaktualne w całości Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (druk nr 1);
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (druk nr 2).
8) Omówienie realizacji :
a) Programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych ;
b) Planu Rozwoju Lokalnego;
c) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
9) Analiza działalności Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
10) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Urzędu Miasta Brzegu (druk nr 3);
b) zmian w budżecie miasta na 2006 rok (druk nr 4, 5);
c) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (druk nr 6);
d) zabezpieczenia wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków (druk nr 7);
e) zmiany uchwały nr XLVI/353/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok (druk nr 8);
f) zmian w budżecie miasta na 2006 rok (druk nr 9)
g) zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników oraz dla zasłużonych trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym (druk nr 10);
h) zbycia z mienia komunalnego prawa własności działki gruntu nr 113/2 położonej w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego (druk nr 11);
i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Brzegu (druk nr 12, 13, 14, 15).
11) Informacja w sprawie aktualnej sytuacji dotyczącej aplikowania o środki zewnętrzne.
12) Ocena stanu zieleni miejskiej.
13) Utrzymanie porządku w mieście (ocena funkcjonowania uchwały RM w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście).
14) Ocena stanu dróg i chodników w mieście; propozycje poprawy i źródła jej finansowania.
15) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16) Wolne wnioski i informacje.
17) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-)Janusz Gil

Nie zapomnij udostępnić: