Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 sierpnia, 2022 Tytuł artykułu

Dodatek węglowy 3 tys. złotych dla gospodarstw domowych

Treść artykułu

W nawiązaniu do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, Burmistrz Brzegu informuje mieszkańców miasta o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.08.2022r ( Dz.U z 2022r. poz.1712 ).

Link do wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w:
Urzędzie Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
oraz elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

Uprasza się, aby wnioski o wypłatę dodatku węglowego składać bezpośrednio u pracowników zajmujących się zadaniem, w pokojach nr : 1 A, 2 A, 3 A, 14 B.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:
• (77) 404 71 35
• (77) 404 56 03
• (77) 404 54 95
• (77) 416 99 58
• (77) 416 99 81

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Nie zapomnij udostępnić: