Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 listopada, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 9.00 w Sali MOSIR przy ul. Sportowej 1 w Brzegu
odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2.Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.09.2021 r, 6.10.2021 i 12.10.2021 r.
4. Interpelacje i zapytania radych.
5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu i Burmistrza Brzegu o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok przez radnych i osobach do tego zobowiązanych.
7.Informacja o działaniach Gminy Brzeg na rzecz poprawy czystości powietrza.
8.Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg za lata 2019-2020.
9.Informacja o działalności kulturalno-artystycznej i edukacyjnej Brzeskiego Centrum Kultury w 2020 i I półrocza 2021 roku.
10.Informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2020 i I półrocza 2021 roku.
11. Sprawozdanie z przeprowadzenia badania kontrolnego procedur związanych z wynajmem, mieszkań w tym mieszkań do remontu przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu w latach 2018, 2019, 2020, 2021.
12. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( druk 1),
b) utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Powstańców Śląskich 4, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ( druk 2),
c) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok ( druk 3),
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk 4),
e) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzegu ( druk 5),
f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( druk 6 ),
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk 7 ),
h) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego ( aportu ) do Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu ( druk 8 ),
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu ( druk 9),
j) uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 ( druk 10),
k) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzegu ( druk 11),
l) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na rok 2022 ( druk 12 ),
ł) rocznego planu kontroli na 2022 rok ( druk 13),
m) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 14 ),
13 Wolne wnioski i informacje.
14 Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału
Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: