Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 sierpnia, 2021 Tytuł artykułu

Samorządy Subregionu Brzeskiego przygotowują dokument pn. “Strategia Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030”.

Treść artykułu

Szanowni Państwo,
W województwie opolskim realizowana jest strategia dotycząca podziału terytorialnego w ramach RPO WO 2021-2027. Zarząd Województwa Opolskiego poprzez delimitację Obszarów Funkcjonalnych wskazał między innymi Partnerstwo Samorządów Subregionu Brzeskiego jako realizatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które mają spełniać rolę instrumentu terytorialnego realizowanego w ramach strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego na podstawie art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego.
Obszar Funkcjonalny Subregionu Brzeskiego powstał w wyniku inicjatywy władz jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Subregionu.
Subregion Brzeski tworzą:
1. Gmina Brzeg (gmina miejska, woj. opolskie),
2. Gmina Lubsza (gmina wiejska, woj. opolskie),
3. Gmina Olszanka (gmina wiejska, woj. opolskie),
4. Gmina Grodków (gmina miejsko–wiejska, woj. opolskie),
5. Gmina Skarbimierz (gmina wiejska, woj. opolskie),
6. Powiat Brzeski (woj. opolskie).
Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa Polityki Spójności 2021-2027, ZIT-y to instrument przewidziany do realizacja partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, wskazanych przez władze samorządowe w strategii rozwoju województwa, takim właśnie obszarem jest Obszar Funkcjonalny Subregionu Brzeskiego.
Jednym w warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Planu działań ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych.
Tym samym przygotowywany przez Subregion dokument wymaga włączenia w proces partnerów społeczno-gospodarczych, szczególnie działających w obszarach:
1. Społeczeństwa obywatelskiego,
2. Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
3. Promowanie włączenia społecznego
4. Praw podstawowych
5. Praw osób niepełnosprawnych
6. Równości i niedyskryminacji
Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Brzeskiego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030.
Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Subregionu Brzeskiego.
Ankieta zgłoszeniowa dostępna pod linkiem:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski_organizacje
Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 23 sierpnia 2021 r.

Nie zapomnij udostępnić: