Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 lipca, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu w dniu 30 lipca 2021 r. przedstawia ofertę złożoną przez Klub Sportowy „Masters” Brzeg na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Obóz sportowy z Masters Brzeg dla dzieci z rocznika 2012 i młodszych”,  zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

Ofertę umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób jak wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: spz@brzeg.pl w terminie do dnia 06 sierpnia 2021 r.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
(-) Tomasz Witkowski 

Materiały (1)

Skan oferty
Format: pdf Data publikacji: 2021-07-30 05:57:57
Nie zapomnij udostępnić: