Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Towarowej, 1Maja, Poprzecznej, Gaj, Bohaterów Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść artykułu

Dnia 23.06.2021 r.

 

           

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Towarowej, 1 Maja, Poprzecznej, Gaj, Bohaterów Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Brzegu Uchwały Nr XXVII/336/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Towarowej, 1 Maja, Poprzecznej, Gaj, Bohaterów Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: um@brzeg.pl, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 14 lipca 2021 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, dla obszaru w rejonie ulic: Towarowej, 1 Maja, Poprzecznej, Gaj, Bohaterów Westerplatte, Chocimskiej i Armii Krajowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. prognozy na piśmie w Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: um@brzeg.pl, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 14 lipca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Klauzule informacyjne wynikające z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Brzegu pod adresem: https://bip.brzeg.pl/rodo,31

                                                                                            Burmistrz

                                                                                      (-) Jerzy Wrębiak

 

Nie zapomnij udostępnić: