Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie naboru Inspektor w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Treść artykułu

 Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 2050/2021

Burmistrza Brzegu

z dnia  15 czerwca 2021 r.

 

 

URZĄD MIASTA W BRZEGU

Robotnicza 12

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR PEŁNIĄCY FUNKCJĘ GMINNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA
w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • wykształcenie wyższe, min. licencjackie, inżynierskie, na kierunkach: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, energetyka lub pokrewne,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
  1. ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza,
  2. ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  3. ustawy o samorządzie gminnym,
  4. ustawy o pracownikach samorządowych,
  5. ustawy o ochronie danych osobowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

        2. Wymagania dodatkowe:

 • mila widziana specjalizacja z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza,
 • mile widziany odbyty roczny staż pracy na stanowisku z zakresem merytorycznym związanych z ochroną środowiska,
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obowiązkowość, staranność, systematyczność, sumienność, operatywność, komunikatywność.

             3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego programu ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem,
  • utworzenie gminnego programu ochrony powietrza,
  • aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie,
  • nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
  • pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego,
  • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
  • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,
  • udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania
   i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
  • prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
  • współpraca z władzami gminy, stanowiąca wsparcie Burmistrza w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,
  • współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, organizacjami pozarządowymi, policją lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,
  • monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
  • przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO,
  • stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE,
  • zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP
   w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zindentyfikowanymi ryzykami,
  • współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi
   w WFOŚiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.),
  • aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
  • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w zakresie realizowanych zadań,
  • egzekwowanie prawidłowego stanu formalno-prawnego dotyczącego ochrony środowiska od osób fizycznych oraz pouczanie jednostek, instytucji i innych organizacji w przypadku naruszenia przez nie przepisów związanych z ochroną środowiska,
  • sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, przeznaczonych do badań statystycznych, statystyki publicznej w obowiązujących formach i terminach,
  • prowadzenie spraw kancelaryjnych w zakresie wynikającym z niniejszego zakresu czynności,
  • współdziałanie z pozostałymi Biurami Urzędu, organami rządowej administracji ogólnej, gminnymi jednostkami administracyjnymi oraz innymi instytucjami w celu realizacji przypisanych zadań,
  • przestrzeganie regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego Urzędu, instrukcji kancelaryjnej i instrukcji obiegu dokumentów księgowych,
  • wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego wynikających z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Brzegu,
  • przestrzeganie tajemnicy informacji niejawnych stanowiących tajemnicą służbową,
  • przygotowanie niezbędnych materiałów dotyczących zleceń na udzielenie zamówień publicznych, min.: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz zleceń i in.,
  • nadzór nad efektywnym wykorzystaniem środków finansowych z budżetu miasta,
  • przygotowanie stosownej dokumentacji oraz innych niezbędnych materiałów dotyczących udzielania zamówień publicznych,
  • opracowywanie i prezentacja projektów uchwał, sprawozdań, strategii, analiz, opinii
   i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej Brzegu,
  • prowadzenie bieżącej realizacji wydatków budżetowych,
  • planowanie zadań budżetowych,
  • przygotowywanie sprawozdań z realizacji zaplanowanych zadań oraz wykonania budżetu.

                    4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (w przypadku zatrudnienia osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy). Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2021 r.
  • wymiar czasu pracy: pełny wymiar,
  • miejsce świadczenia pracy: Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska zlokalizowane
   w budynku Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, który nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
   w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.
   z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Brzegu,
  • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 5. Informacja na temat wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

              6.Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

List motywacyjny, CV oraz klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające obywatelstwo,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego) – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy potwierdzające staż pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego ogłoszenia,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz informacja
  o przetwarzaniu danych (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15:15 (decyduje data wpływu do Urzędu, nie data nadania!) pod adresem:

Urząd Miasta w Brzegu

Robotnicza 12

49-300 Brzeg

 w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

  Inspektor pełniący funkcję Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powierza w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Urzędu Miasta w Brzegu”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni pisemnie o terminie
i miejscu rozpoczęcia II etapu konkursu.

Z  Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (budynek A  pok. 104) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.brzeg.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (77) 416 04 95 lub (77) 416
85-74.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.brzeg.pl.) oraz na tablicy informacyjnej nr 15 Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12, 49-300 Brzeg (obok pokoju nr 104 I piętro – budynek A).

Burmistrz

      (-) Jerzy Wrębiak

 

 

Nie zapomnij udostępnić: