Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Komisja rewizyjna za udzieleniem absolutorium dla burmistrza Brzegu

Treść artykułu

31 maja 2021 roku Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek o udzielenie Burmistrzowi Brzegu absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok jakie burmistrz przedłożył radzie oraz sprawozdań finansowych komisja musiała zdecydować o tym czy przedstawić radzie miejskiej wniosek o udzielenie absolutorium. W celu weryfikacji zapisów sprawozdania komisja rewizyjna przeprowadziła kontrole, a ich ustalenia nie stwierdziły żadnych naruszeń w realizacji przyjętego przez Radę Miejską budżetu. Kontrolowano m.in. realizację modernizacji BCK, która była jedną z największych inwestycji w ubiegłym roku. Łącznie wydatki majątkowe wyniosły ponad 20 mln złotych i dotyczyły m.in. ratusza, boiska w PSP nr 1 oraz termomodernizacji budynku szkolnego przy ul .B. Chrobrego, budowy oświetlenia ulicznego. Ponadto członkowie komisji zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. wykonania budżetu ponieważ wydatkowanie środków jest sprawdzane właśnie przez tą instytucję. Biorąc pod uwagę wszystkie składowe mające wpływy na analizę zgodności z prawem przedstawionych przez burmistrza dokumentów wniosek został przyjęty w następującym stosunku głosów: 3 głosy, „za” 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się”.

9 czerwca 2021 roku uchwałą Nr 221/2021 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu z wykonania budżetu za 2020 rok. Podkreślono w uzasadnieniu do uchwały, że komisja przeprowadziła szereg kontroli, które zostały szczegółowo opisane w protokołach z tych kontroli, co z kolei stanowi wyraz suwerennej oceny wykonania budżetu i jest podstawą do sformułowania wniosku o udzielenie absolutorium.

Kolejnym etapem będzie głosowanie nad tym wnioskiem przez całą Radę Miejską na sesji w dniu 17 czerwca 2021 roku.

 

Nie zapomnij udostępnić: