Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Czy Brzeg będzie musiał zwrócić 3 mln złotych na budowę nowoczesnego kompleksu basenów letnich przy ul. Korfantego?

Treść artykułu

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w uchwale nr 15/35/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku stwierdziło, naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej Brzegu nr XXVII/322/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku. Chodzi o poprawkę wniesioną przez radnego Grzegorza Chrzanowskiego do projektu uchwały przygotowanego przez burmistrza. Poprawka radnego, ostatecznie przyjęta przez grupę radnych w stosunku głosów 10 „za”, 9 „przeciw” przy 1 „wstrzymującym się” polegała na odstąpieniu od budowy kompleksu basenów letnich przy ulicy Korfantego. Przypomnieć należy w tym miejscu, że na realizację tego konkretnego zadania Miasto Brzeg uzyskało dofinansowanie w kwocie 3 mln złotych. W ocenie Kolegium RIO w Opolu poprawka wniesiona przez radnych zmieniła w sposób nieuprawniony projekt uchwały naruszając obowiązujące w tym zakresie przepisy. W wzmiankowanej uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdziło naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia czytamy m.in. : „…A zatem organ stanowiący, uchwalając zmiany uchwały budżetowej na podstawie przedstawionego projektu, nie jest uprawniony do wprowadzania przy tej okazji, z własnej inicjatywy zmian nieobjętych tym projektem. Przy dopuszczeniu takiej możliwości dochodziłoby do istotnego ograniczenia ustawowej kompetencji organu wykonawczego – inicjatywy w sprawie zmiany uchwały budżetowej.” W swoim rozstrzygnięciu Kolegium wskazało, że usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić do 25 czerwca 2021 roku. W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi przepisami w zakreślonym terminie Izba podejmie działania polegające na stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w tym zakresie.

Nie zastosowanie się przez Radę Miejską do nakazu Kolegium RIO w Opolu może mieć dużo bardziej dotkliwe konsekwencje, ponieważ nie zrealizowanie dofinansowanej inwestycji, w tym budowy basenów letnich przy ul. Korfantego może skutkować zwrotem przyznanego Brzegowi dofinansowania w kwocie 3 mln złotych.

W ślad za powyższym orzeczeniem Kolegium RIO w Opolu uchwałą Nr 15/32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, orzekło nieważność tożsamej zmiany w uchwale Rady Miejskiej Brzegu nr XXVII/323/21, a dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.

Nie zapomnij udostępnić: