Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 czerwca, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.04.2021, 20.05.2021r., 27.05.2021r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Brzeg za 2020 rok:
a) wystąpienie Burmistrza,
b) debata nad Raportem,
c) przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzegu wotum zaufania.
( druk nr 1)
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2020 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
b) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2020 rok,
c) dyskusja,
d) przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2020 rok,
e) stanowisko Burmistrza do Opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2020 rok,
f) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 r. Burmistrzowi Brzegu,
g) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu;
h) dyskusja;
i) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2020 rok ( druk nr 2),
j) przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu ( druk nr 3),
8. Informacja o naborze do żłobka, przedszkoli i szkół 2021/2022 z uwzględnieniem stanu zatrudnienia nauczycieli.
9.Raport o podjętych działaniach w zakresie poprawy stanu dróg i chodników w mieście oraz informacja o pozyskanych środkach ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych na powyższe działania.
10. Informacja o podjętych, planowanych działaniach w zakresie poprawy ilości i jakości posiadanego zasobu mieszkaniowego oraz dane dotyczące przyznanych mieszkań za rok 2021.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok ( druk 4 ),
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk 5),
c) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg”. ( druk 6),
d) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg na rok szkolny 2021/2022 ( druk 7),
e) rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską Brzegu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego ( druk 8 ),
f) rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską Brzegu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego. ( druk 9 )
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
( druk 10 )
h) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 11 )
i) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 12 )
j) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 13 )
k) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 14 )
l) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 15 )
m) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 16 )
n) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzeg do Odrzańsko-Stobrawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczborku
( druk 17 )
o) wyrażenia zgody na złożenie przez Burmistrza Brzegu wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Odrzańsko – Stobrawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z.o.o z siedzibą w Kluczborku ( druk 18 )
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: