Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 maja, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2021 roku o godz. 15:15 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w zachodniej części miasta, w rejonie ul. Małujowickiej ( druk nr 1).
4. Informacja w zakresie systemu gospodarowania odpadami w mieście z uwzględnieniem ewentualnych zmian.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ( druk nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 3).
7. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału
Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: