Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 marca, 2021 Tytuł artykułu

Cała prawda o zagrożeniu powodziowym w październiku 2020 roku

Treść artykułu

W odniesieniu do artykułu „Ubiegłoroczna akcja przeciwpowodziowa w Brzegu kosztowała ponad ćwierć miliona złotych” opublikowanego na łamach Panoramy Powiatu nr 11/495 z dnia 18 marca br. oraz na portalu brzeg24.pl w dniu 12 marca br. przedstawiamy stanowisko Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jednocześnie informujemy, że przygotowywane jest sprostowanie, które zostanie przekazane redakcji wyżej wymienionego dwutygodnika.

 

 

Wszystkie prognozy na terenie Gminy Brzeg były planowane na podstawie informacji z rozmów telefonicznych Centrum Operacyjnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gliwicach i żeglugi w Kędzierzynie Koźlu – rozmowy nagrane.

CO RZGW we Wrocław – Pani Monika Mesjasz.

RZGW przedstawił model przepływu wody przez Brzeg w granicach 614 do 616 cm. nie biorąc pod uwagę rzutów wody ze zbiornika Nysa i Otmuchów w granicach około 180 m3/s. Przy takim rzucie wody wskazania na wodowskazie Brzeg most wzrosły by powyżej o 50 cm, co dałoby wskazanie w granicach 670 cm. Po przeprowadzonej analizie podjęto decyzję o wstrzymaniu rzutów planowanych w piątek 16.10.2020 godz. 14:00 na sobotę 17.10.2020 r. na godz. 8: 00. Mimo tych działań i tak woda osiągnie wskazania 620 cm, ale wypłaszaczy się i wydłuży tylko fala.

CO RZGW w Gliwicach – Pan Mateusz Letki.

Planowany model przepływu wody na wodowskazie Brzeg most powinien kształtować się na poziomie 618 do 620 cm. Uwzględniają planowe rzuty ze zbiornika Nysa poziom na wodowskazie uzyskałby wskaźnik 650 cm lub nawet więcej. zbiornik Racibórz Dolny musiałby zmniejszyć przepływ wody, aby fala nie była tak wysoka jak planowano na początku i wtedy zbiornik Nysa mógłby planowo rzucać wodę. Jednak przepływ przez zbiornik Racibórz Dolny przebiegał zgodnie z planem. Dorzucona woda ze zbiornika Nysa spowodowałaby w Brzegu koniczność ewakuacji ludności z wyspy i wyłączenie oczyszczalni.

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu – Pani Gabriela Tomik.

Polskie Wody wybudowały zbiornik Racibórz Dolny zabezpieczają nas przed niekontrolowanymi rzutami wody z Czech. Jednak przy modelowaniu fali przepływu wody pod uwagę należy brać każdy dopływ. Nie ujęcie w prognozie danych o wielkości dopływu i rzutów z zbiorników retencyjnych powoduje przyjęcie błędnej zaniżonej wielkości prognozowanej fali przepływu wody.

Na podstawie prognozy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu otrzymaną w dniu 17.10.2020 r. o godz. 8: 00 i powtórzonej o godz. 14: 00 wynikało, że fala kulminacyjna 616 cm. przejdzie przez Brzeg w dniu 17 października 2020 r. o godz., 18: 00. Ale z wcześniej uzyskanych informacji fala ta nie ujmowała rzutów z zbiornika Nysa i Otmuchów.

Prognozy Burmistrza oparte były na informacjach uzyskanymi podczas telekonferencji z specjalistami z długoletnią praktyką zawodową z Centrum Operacyjnego Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Gliwicach.

Przypomnieć należy również sytuację z maja i czerwca 2010 roku, kiedy całkowicie wypełniony zbiornik na Nysie musiał natychmiast dokonać rzutów wody w wielkości 180 m3/s, na efekty w Brzegu nie trzeba było czekać długo. Wyspa Odrzańska pokryła się wodą.

W związku z powyższym Burmistrz Brzegu podjął natychmiastowe działania poprzez:

 przesłanie pism do Wojewody Opolskiego, Starosty Brzeskiego, Centrum Operacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Gliwicach z prośbą o zmniejszenie i opóźnienie rzutów ilości wody z zbiorników Nysa, Otmuchów i Turawa oraz obniżenie fali kulminacyjnej na wodowskazie Brzeg most do wysokości 620 cm,
 przystąpił do zabezpieczenia oczyszczalni szczególnie biologicznej, której praca nie może być przerwana, a przy wysokości wody 620 cm. następuje je odłączenie od zasilania,
 zabezpieczenia mienia mieszkańców wyspy – konieczna ewakuacja przy stanie 640 cm.
 zorganizowanie punktu odpoczynku i żywienia dla ratowników biorących udział w akcji ratowniczej w postaci jednego gorącego posiłku oraz punktu z zimnymi i gorącymi napojami całodobowymi na stanicy wodnej „Marina”.

Do zabezpieczenia akcji ratowniczej podczas zagrożenia powodziowego „Październik 2020” gmina posiadała 16 tyś worków oraz 100 t. piasku. Zabezpieczała również środki transportowe i sprzęt do ładowania piasku. Na temat użyczonych przez Urząd Wojewódzki w Opolu 40 tyś worków dla gminy Brzeg ani Burmistrz ani jego służby nic nie wiedzą, dlatego zwrócono się pisemnie do służb zarządzania kryzysowego Wojewody Opolskiego o wyjaśnienie, kto zwracał się z prośbą o ich użyczenie.

Jak już wcześniej wspomniano Burmistrz zorganizował gorący posiłek dla ratowników biorących udział w akcji ratowniczej, dlaczego żołnierze SZ RP biorący udział nie chcieli skorzystać z niego nie jestem w stanie tego wyjaśnić, chociaż korzystali z gorących napoi. Zwrócono się również z pismem do służb Wojewody o wyjaśnienie poniesionych kosztów wyżywienia żołnierzy przez Urząd Wojewódzki..

Na bieżąco telefonicznie inspektor Biura Bezpieczeństwa informowała służby Starosty Brzeskiego o podejmowanych działaniach ratowniczych prowadzonych na terenie gminy Również Komendant Straży Miejskiej na bieżąco informował służby powiatowe o potrzebie zabezpieczenia miejsc newralgicznych będących pod zarządem Starosty.

Dzięki reakcji Pana Wojewody Opolskiego i kierownictwu Centrum Operacyjnym RZGW we Wrocławiu i Gliwicach na prośbę i informacji o sytuacji krytycznej Burmistrza Brzegu wstrzymano rzuty z zbiornika Nysa o 18 godzin i zmniejszone pierwsze rzuty o połowę przez pierwszą godzinę. Ograniczono również zrzuty wody z zbiornika Mała Panew o 10 m3/s i zbiornika Racibórz Dolna 0 70 m3/s. Działania te spowodowały wzrost stanu wody i osiągnięcie maksymalnego stanu na wodowskazie Brzeg most 617 cm i utrzymanie wody w korycie rzeki przy podniesieniu linii brzegowej o 40 cm.

Stwierdzenie w artykule, że prowadzone przez strażaków i żołnierzy działania oparte na Informatycznym Systemie Osłony Kraju, prognoz Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej, komunikatów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Copenicus Emergency Management Service miały swoje uzasadnienie prewencyjne, stanowi bezpodstawne zarzuty wobec podjętych decyzji przez Burmistrza Brzegu.

Dzięki otrzymanym informacjom od w/w osób i podjęciu trafnych decyzji przez Burmistrza Brzegu udało się uniknąć sytuacji z 1997 i 2010 roku i konieczności usuwania potencjalnych skutków powodzi.

 

Wiesław Kielian

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Nie zapomnij udostępnić: