Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 lutego 2021 r. o godzinie 14.30 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. nr IN.I.743.82.2020.KD dot. uchwały nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwałą nr XII/98/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r., dla obszaru ograniczonego od zachodu i północy granicą miasta, od północnego zachodu ul. Małujowicką, od zachodu terenami zieleni urządzonej i od południa granicą miasta ( druk nr 1 ),
b) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 r. ( druk nr 2 ),
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 3 ),
d) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 45 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ( druk nr 4 ),
e) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Garbarska 16, 16 a, Plac Młynów 2, 3 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 5),
f) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Garbarska 16, 16 a, Plac Młynów 2, 3 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ( druk nr 6 ),
g) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Powstańców Śląskich 4 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ( druk nr 7 ),
h) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Robotnicza 9 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ( druk nr 8 ),
i) udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 9 ),
j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu ( druk nr 10 )
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: