Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 stycznia, 2021 Tytuł artykułu

Świadczenie wychowawcze 500 plus

Treść artykułu

Świadczenie wychowawcze 500 plus.

 

Prawo do świadczenia 500 plus w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Wiąże się to z koniecznością złożenia nowego wniosku o wypłatę świadczenia. Jeżeli rodzice o tym zapomną, pieniądze z programu 500 plus nie zostaną przelane na ich konta.

 

500 plus. Od kiedy można składać wnioski?

 

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie można składać od:

 • 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,
 • 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną, w Urzędzie Miasta Brzegu, Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój nr: 1,2 A, parter budynku Urzędu.

Telefony kontaktowe do pracowników obsługujących świadczenie

500 plus: 77 404 56 03, 77 404 71 35, 77 404 71 36,

Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia: 77 416 99 81.

500 plus – co ile trzeba składać wniosek?

Co do zasady wniosek o świadczenie wychowawcze należy składać co roku.

Obecnie jednak obowiązuje dłuższy okres, na jaki przyznawane jest świadczenie. Jeżeli rodzic złożył wniosek o 500 plus po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r.

Z tego powodu w 2020 r. nie było konieczności składania kolejnego wniosku. Wyjątek stanowili rodzice, którzy w związku z urodzeniem się dziecka wnioskowali o wsparcie po raz pierwszy.

Zasady te są związane ze zmianą okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie. Docelowo bowiem będzie on trwał od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

W 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie zatem przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

Gdzie składać wniosek o 500 plus?

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Należy pamiętać, że Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu obsługuje tylko mieszkańców Gminy Brzeg, co oznacza, że we wniosku konieczne jest wpisanie brzeskiego adresu.

Warto podać we wniosku swój e-mail oraz telefon kontaktowy w celu zapewnienia lepszego kontaktu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

Jak złożyć wniosek o 500 plus przez internet?

 

Jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Można to zrobić przez:

 • kanał bankowości elektronicznej,
 • portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • PUE ZUS.

 

Które banki przyjmują wnioski o 500 plus?

 

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej banki, za pośrednictwem których można złożyć wniosek o świadczenie 500 plus to:

Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Santander Bank Polska.

 

500 plus – kiedy zostanie wypłacone?

 

Wypłata świadczenia wychowawczego uzależniona jest od terminu złożenia wniosku.

 

Złożenie wniosku wraz

z wymaganymi dokumentami

Ustalenie prawa do świadczenia

i wypłata

do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

 

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku opieki naprzemiennej, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Wymagane dokumenty (w zależności od sytuacji):

 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • w przypadku wykonywania pracy/pobytu jednego z rodziców dzieci za granicą dokumenty potwierdzające ten fakt (oświadczenie, kopie umów o prace rodziców dziecka, druk A1-w przypadku pracy delegowanej).
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Zapraszamy do składania wniosków.

Nie zapomnij udostępnić: