- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Uwaga! Od 16 marca Urząd Miasta w Brzegu będzie zamknięty dla petentów.

Urząd Miasta w Brzegu od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania  wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu petentów do kontaktów telefonicznych oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej.  Kierownicy biur decydować będą o bezpośrednim załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta przy ul. Robotniczej 12, po uprzednim umówieniu się przez telefon. 

Ponadto od dnia 16 marca 2020 kasa Urzędu będzie nieczynna.

 

Poniżej szczegółowe informacje.


Powyższe działania podyktowane są koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się  koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Przed urzędem znajduje się skrzynka podawcza do której można wrzucać korespondencję kierowaną do Urzędu Miasta w Brzegu !

 

 

BIURO BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

Kierownik Biura Budżetu i Księgowości: Anna Sanetra tel. 668 860 230

 

Informacje dotyczące:

1) wysokości opłat związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat związanych wieczystym użytkowaniem gruntu można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 64

2) nabycia lokali na raty wraz z naliczeniem oprocentowania można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 62

3) mandatów karno- kredytowych  oraz wielkości opłat związanych z zajęciem pasa drogi można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 60

 

Kontakt elektroniczny: zastepcaskarbnika@brzeg.pl

 

Ponieważ kasa Urzędu będzie nieczynna opłaty z powyższych tytułów należy dokonywać na konto: Santander Bank Polski S.A    20 1090 2141 0000 0001 3523 1763

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu

Katalog spraw szczególnych i niecierpiących zwłoki, które można załatwić po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzegu to w szczególności:

Część spraw takich jak:

można załatwić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub wysyłając wnioski i pisma pocztą tradycyjną na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

Ponadto w celu sprawnego załatwienia sprawy prosimy o podawanie we wnioskach numerów kontaktowych.

W pozostałych sprawach prosimy o kontaktowanie się pod numerami telefonów lub emailem:

  1. Sprawy dotyczące aktów urodzeń i małżeństw:

tel. 77 404 58 30,   tel. 77 404 56 05,   tel. 798 352 651,

  1. Sprawy dotyczące aktów zgonu oraz spraw meldunkowych:

tel. 77 416 94 41,    tel. 798 353 982,

  1. Sprawy dotyczące dowodów osobistych:

tel. 77 416 95 26,

  1. Sprawy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej:

tel. 77 416 99 59,

lub pod adresem mailowym: usc@brzeg.pl

Stosowne wnioski można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej znajdującego się pod adresem www.bip.brzeg.pl

Ze względu na fakt, że kasa Urzędu Miasta będzie zamknięta, opłaty skarbowe dotyczące spraw wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu należy uiszczać drogą elektroniczną na numer konta:

Santander Bank Polska S.A. 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy

IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

SWIFT KOD (BIC) WBKPPLPP

 

 BIURO SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

 Praca biura w najbliższych dniach będzie kontynuowana, ale w miarę możliwości uprasza się o załatwianie spraw przez telefon lub w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą poczty elektronicznej, e-mail: spz@brzeg.pl, za pośrednictwem skrzynki podawczej usytuowanej przed wejściem głównym do Urzędu Miasta, ul. Robotnicza 12, usługi ePUAP lub telefonicznie. Stosowne wnioski o przyznanie świadczeń znajdują się do pobrania na stronie: https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_14

Wnioski o ustalenie:

– prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (pokój nr 1,2 budynek A, tel. 77 404 71 35 lub 77 404 56 03),

–  prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pokój nr 3 budynek A, tel. 77 416 99 81),

– prawa do dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, karty dużej rodziny i opolskiej karty rodziny i seniora (pokój nr 14 budynek B, tel. 77 416 99 58),

– Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia: tel. 77 416 99 81, 798 354 447

– Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych:  77 404 56 06, 798 354 708

– Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych: 77 416 99 81

 

BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawy prowadzone przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami, będą załatwiane wyłącznie na wniosek pisemny klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12,  lub telefonicznie:

 

Osoby które otrzymały zaświadczenie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z rozłożeniem opłaty na raty, mogą w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania powyższego zaświadczenia złożyć pisemne „ zgłoszenie zamiaru uiszczenia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia tego prawa”.

Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej www.bip.brzeg.pl w zakładce urząd miasta/ struktura organizacyjna/biuro gospodarki nieruchomościami i lokalami/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów/zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej…  (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_346 ).

 

Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy uiszczać drogą elektroniczną na konto:

Santander Bank Polska S.A   20 1090 2141 0000 0001 3528 5924.

 

Przetargi na zbycie nieruchomości miejskich odbywać się będą zgodnie z wyznaczonymi terminami.

 

BIURO PODATKÓW I OPŁAT

Od dnia 16.03.2020 r. sprawy prowadzone przez Biuro Podatków i Opłat będą załatwiane wyłącznie pisemnie, telefonicznie oraz mailowo.
Adres mailowy biura to: podatki@brzeg.pl
Numer telefonu do kierownika biura: 77 404 56 00.

W sprawie podatków i opłat lokalnych należy kontaktować się następująco:

Wymiar (naliczenie) podatków i opłat lokalnych –os. fizyczne oraz os. prawne

 

Tel. 77 416 99 69
Rozpatrywanie spraw związanych z ulgami podatkowymi, postępowania podatkowe, pomoc publiczna oraz zwroty opłaty skarbowej

 

Tel. 77 416 99 67
Księgowość oraz egzekucja: podatku od nieruchomości-os. prawne, podatku rolnego -os. fizyczne i os. prawne, podatku od środków transportowych.

Księgowość opłaty skarbowej.

 

Tel.77 404 58 35
Księgowość oraz egzekucja podatku od nieruchomości-os. fizyczne.

 

Tel. 77 416 99 68

 

W sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kontaktować się następująco:

Księgowość oraz egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Tel. 77 416 04 30
Wymiar (naliczenie)  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Tel. 77 404 55 45

 

Wszelkie formularze dotyczące spraw prowadzonych przez biuro dostępne są na stronie: www.bip.brzeg.pl zakładka Urząd Miasta<Struktura Organizacyjna< Biuro Podatków i Opłat

Wpłaty z tytułu podatków należy dokonywać na konto podane w decyzjach podatkowych tj :

Santander Bank Polska S.A:  68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidulane konto podane w zawiadomieniach lub na konto ogólne:

Santander Bank Polska S.A: 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149

 

BIURO ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Sprawy należące do właściwości Biura Organizacyjno-Prawnego należy zgłaszać drogą telefoniczną bądź elektroniczną na adresy e-mail: organizacyjny@brzeg.pl lub um@brzeg.pl. Informacja o numerach kontaktowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg: https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_220-220 oraz poniżej:

 

L.p.Rodzaj usługi/prowadzone sprawynr pokojunr telefonu
1.Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego106 A77 404 70 56

532 463 835

2.– zarządzenia Burmistrza Brzegu – skargi i wnioski
– wnioski o udostępnienie informacji publicznej
– wnioski w sprawie ponownego udostępniania informacji sektora publicznego
– petycje wpływające do Burmistrza Brzegu
– oświadczenia majątkowe
– prowadzenie strony BiP Urzędu Miasta – sprawy prawne i organizacyjne
111 A77 404 70 45
3.archiwum Urzędu Miasta w Brzegu111 A77 416 99 56
4.sprawy kadrowe104 A77 416 85 74
5.zamówienia publiczne107A77 404 70 55
6.ubezpieczenia Gminy Brzeg114 A77 404 56 11
7.biuro podawczeBiuro Podawcze77 416 99 70
77 416 99 71
8.sprawy administracyjno-gospodarczeRATUSZ77 416 02 00
77 404 55 26
9.sekretariat: Burmistrz Brzegu, Zastępca Burmistrza105 A77 416 99 50
fax 416 99 52
10.sekretariat: Zastępca Burmistrza, Sekretarz Brzegu109 A77 416 99 51

 

 

BIURO URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Sprawy prowadzone przez Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska będą załatwiane wyłącznie na pisemny wniosek klienta, który można wysłać poczta tradycyjną na adres Urzędu Miasta, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul Robotniczej 12  lub elektronicznie na adres: um@brzeg.pl

W celu zasięgnięcia informacji proszę korzystać z podanych poniżej nr telefonów:

Kontakt elektroniczny: urbanistyka@brzeg.pl

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.brzeg.pl w zakładce kolejno: urząd miasta / struktura organizacyjna /  biuro urbanistyki i ochrony środowiska /karty usług/wnioski

Opłatę skarbową można wpłacać drogą elektroniczną na konto nr:

Santander Bank Polska S.A:  68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Do odwołania wprowadza się zakaz wstępu osób postronnych (w tym wolontariuszy) na teren schroniska dla bezdomnych zwierząt „Przytul psisko” w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej.

 

 

BIURO OŚWIATY

Sprawy objęte działalnością Biura Oświaty, będą prowadzone wyłącznie na wniosek pisemny klienta, który będzie można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub telefonicznie lub mailowo.

Adres poczty elektronicznej  pod który należy kierować pisma lub zapytania to: oswiata@brzeg.pl

Numery telefonów do kontaktu z pracownikami biura:

Numer telefonuSprawy

 

77 416 99 53żłobki niepubliczne, wszystkie sprawy dot. przedszkola, obowiązek nauki, obowiązek szkolny
77 404 56 02wszystkie sprawy dot. szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych
77 416 92 20

 

sprawy księgowe placówek oświatowych, żłobek miejski

 

77 404 71 45

798 355 099

 

pozostałe sprawy

 

BIURO BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami sprawy będą załatwiane wyłącznie na wniosek klienta, który będzie można przesłać pocztą elektroniczną (skan podpisanego wniosku), wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12

lub zgłosić telefonicznie:

77 416 08 74 lub 532 217 918 – kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji

77 404 58 15 – sprawy dot. zajęcia pasa drogowego, komunikacji miejskiej, wydania zaświadczenia dot. obszaru rewitalizacji, zgłoszenia uwag dot. inwestycji na drogach gminnych

77 416 85 19 – sprawy dot. pozostałych inwestycji,

77 416 80 31 – sprawy dot. utrzymania czystości, oświetlenia ulicznego, lokalizacji zjazdów, uzgodnień dot. umieszczenia infrastruktury w drogach, awarie i bieżące utrzymanie dróg gminnych

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_6), mogą być przesłane pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub wrzucone do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12.

 

BIURO PROMOCJI, KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI

Sprawy prowadzone przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki będą załatwiane wyłącznie na pisemny wniosek klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub elektronicznie na adres: um@brzeg.pl

W sprawach uzupełnień wniosków dotacyjnych (aktualizacje umów i harmonogramów) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Gotowe aktualizacje należy dostarczać do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12.

 

W celu zasięgnięcia informacji proszę korzystać z podanych poniżej nr telefonów:

 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Sprawy prowadzone przez Biuro Rady Miejskiej będą załatwiane wyłącznie na pisemny wniosek klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub elektronicznie na adres: radamiejska@brzeg.pl W celu uzyskania informacji proszę korzystać z podanych poniżej  telefonów:

Biuro Rady Miejskiej: 77 404 57 95,
Kierownik biura: 77 404 57 96, kom. 798 355 304

 

 

Dodatkowo podajemy, do wykorzystania, wykaz telefonów do kierowników poszczególnych biur Urzędu Miasta w Brzegu:

 

Kierownik Biura Organizacyjno- PrawnegoPiotr Reszczyński77 404 70 56

532 463 835

Kierownik Biura OświatyElżbieta Ochmańska Jurkowska77 404 71 45

798 355 099

Kierownik Biura Spraw Społecznych i ZdrowiaAnna Owczar77 416 99 81

798 354447

Kierownik Biura Promocji,  Kultury, Sportu i Turystyki

 

Andrzej Peszko77 416 99 57

668 860 232

Kierownik Biura Budżetu i księgowości Anna Sanetra77 416 99 61

668 860 230

Kierownik Biura Podatków i OpłatMałgorzata Gawrońska77 404 56 00

798 355 627

Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji Lucyna Mielczarek77 416 08 74

532 217 918

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami i LokalamiBarbara  Iwanowiec77 404 58 36

798 319 532

Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaJoanna Dubas77 416 04 95

798 352 394

Kierownik USC Magdalena Hałas Kowalska77 404 56 05

798 352 651

Komendant Straży MiejskiejKrzysztof Szary77 416 06 39

606 365 080

Specjalista ds. bhpDorota Poznań77 416 98 93

602 825 105

Biuro BezpieczeństwaWiesław Kielian77 404 71 15

602 139 678

Tadeusz Woźny 77 404 71 16
Kierownik Biura Rady MiejskiejAnna Polańska77 404 57 96

798 355 304