Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 grudnia, 2019 Tytuł artykułu

Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej

Treść artykułu

W środę, 11 grudnia br., Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz Wiceprezesi Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, Pan Krzysztof Drynda i Pan Kamil Zieliński podpisali akt notarialny sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu na rzecz WSSE „INWEST PARK”. W trakcie spotkania Burmistrz Brzegu podkreślił, że bardzo się cieszy, że doszło do tej transakcji i ma nadzieję na rychłe zainwestowanie na tym terenie firm. Zaznaczył też, że sprzedaż terenów przy ul. Małujowickiej na rzecz WSSE to szansa dla miasta. Pozyskane środki ze sprzedaży Zielonki zostaną wykorzystane na kolejne planowane w 2020 r. inwestycje w mieście.

Przypomnijmy, jakie argumenty przemawiają za sprzedażą tych terenów:

1. Podstawowym argumentem przemawiającym za sprzedażą terenu przy ulicy Małujowickiej są koszty uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, droga, odwodnienie, oświetlenie), wraz z wyburzeniem obiektów powojskowych (hal, zbiorników przeciwpożarowych, obiektów bunkrowych), które poniesie spółka „Invest Park”. Kwota niezbędna do wykonania tych zadań to ok. 20 mln zł. Gmina Brzeg nie będzie zatem musiała finansować tych prac z kredytu i tym samym zachowa możliwość realizacji innych oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji- dróg, chodników, placów zabaw. Pojawiały się głosy, że można było środki na uzbrojenie terenu Zielonki pozyskać z dotacji UE będącej w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Warunki pozyskania tych środków nie były jednak korzystne, gdyż dofinansowanie unijne mogło być wykorzystane wyłącznie dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W przypadku braku inwestorów na Zielonce do końca 2023r. Gmina Brzeg musiałaby zwracać pozyskane środki, wraz z wysokimi odsetkami. Ryzyko było zatem zbyt duże. Należy podkreślić, że „Invest Park” jest spółką, w której większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa. Dlatego też spółka ma określoną misję, a jej celem nie jest wyłącznie działania na rzecz zysku. Jest to renomowana i wyspecjalizowana w poszukiwania inwestorów firma, której skuteczność działania możemy zaobserwować na terenie Gminy Skarbimierz.
2. Z dniem sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ulicy Małujowickiej Gmina Brzeg od razu będzie otrzymywać podatek od nieruchomości w kwocie blisko 445 000 zł rocznie. Jakiekolwiek obiekty, które tam powstaną spowodują automatyczne znaczące zwiększenie tego podatku. Aktualnie Gmina nie otrzymuje żadnych podatków za ten teren.
3. Spółka „Invest Park”, w celu poprawy atrakcyjności tego terenu wybuduje halę produkcyjną za kwotę ok. 20 mln zł o powierzchni ok 5 000 m2 na potrzeby przyszłych inwestorów. Gmina Brzeg nie byłaby w stanie wydatkować takich środków, tym bardziej że nie jest to zadanie własne samorządu.
4. Warto zwrócić uwagę, że spółka „Invest Park” sprzedaje grunty wybranym podmiotom gospodarczym, które muszą uzyskać specjalną decyzję (zezwolenie) na działalność w strefie. Zgodnie z przepisami prawa nie każda działalność gospodarcza może być ulokowana w specjalnych strefach. Gmina Brzeg sprzedając teren dla potencjalnego inwestora jest zobowiązana do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, co może skutkować zakupem terenu przez inne podmioty, aniżeli te deklarujące chęć zakupu i działania na tym obszarze. Reasumując, sprzedaż dla „Invest Parku” jest zdecydowanie bardziej bezpieczna i wraz z przepisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który zakazuje na tym terenie lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych, stanowi gwarancję, że na tym terenie nie pojawi się inwestor, którego działalność byłaby społecznie nieakceptowalna (np. wysypisko śmieci, spalarnia śmieci itp.).
5. Przy sprzedaży gruntów leżących w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez Gminę Brzeg istnieje obowiązek zapłaty prowizji w wysokości 15% ceny uzyskanej ze sprzedaży gruntów, na rzecz spółki zarządzającej strefą. W przypadku zbycia Zielonki na rzecz spółki „Invest Park” prowizja nie jest pobierana.
6. Zrównany zostanie status własnościowy terenów znajdujących się w Gminie Brzeg i Gminie Skarbimierz, które to grunty należeć będą do spółki „Invest Park”. Warto dodać, że Gmina Skarbimierz przekazała swoje tereny nieodpłatnie, zaś Gmina Brzeg sprzedaje ten teren za kwotę 8 670 300,00 zł.
7. Dotychczas poniesione koszty zakupu i zagospodarowania Zielonki (koszt zakupu, odsetki od kredytu, karczowanie i wycinka drzew, projekty wod-kan i drogowe) wynoszą łącznie ok. 3 034 000 zł. Sprzedaż na rzecz spółki „Invest Park” spowoduje, że Gmina Brzeg zarobi na tej transakcji. W przypadku zbycia terenu przez Gminę Brzeg po uprzednim poniesieniu kosztów uzbrojenia tego terenu, zapłacie prowizji aby zwróciły się Gminie Brzeg wszelkie koszty, cena 1 m2 oscylowałaby wokół kwoty 57,00 zł netto. Cena ta nie byłaby konkurencyjna, chociażby względem terenów w Gminie Skarbimierz.
Na ostatniej sesji część radnych zaproponowała diametralnie inny pomysł zagospodarowania Zielonki, poprzez zmianę dla tego terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i przeznaczenia go na działki budowalne. Należy podkreślić, że w 2014r. teren Zielonki został zakupiony z przeznaczeniem na teren inwestycyjny, mający w przyszłości przynieść miejsca pracy mieszkańcom i wysokie podatki miastu. Dlatego też w 2015r. został przygotowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, wykonana została dokumentacja na uzbrojenie terenu, a sam teren został wprowadzony do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Realizacja tego pomysłu oznaczałaby przekreślenie dotychczasowych działań, mających na celu ulokowanie w tym miejscu przedsiębiorstw i poniesienie dodatkowych kosztów (zmiana MPZP, środki na nową dokumentację projektową). Tym niemniej pomysł ten ma kilka poważnych wad. Pierwsza to liczba działek, która powstałaby na obszarze 54 ha (ok. 400-450 działek 10 arowych), które sprzedawałyby się przez kilkadziesiąt lat. Dla porównania przez ostatnich 10 lat Gmina Brzeg sprzedała 64 działki pod budownictwo jednorodzinne. Kolejną wadą tego pomysłu są koszty uzbrojenia terenu, których nie pokryją środki uzyskane ze sprzedaży działek. Przykład osiedla Tivoli o łącznej powierzchni 7,3 ha, gdzie wpływy ze sprzedaży działek wyniosły 6 714 431 zł, a koszty uzbrojenia 10 790 000 zł wskazują, że mimo wysokich cen zbycia działek budowlanych i tak miasto będzie musiało dołożyć ponad 4 mln zł. Jaki zatem byłby koszt uzbrojenia ponad 54 ha Zielonki pod potrzeby mieszkaniowe, jeśli uzbrojenie ponad 7,3 ha kosztowało Gminę Brzeg ponad 10 mln zł łatwo wyliczyć. Koszt ten oscyluje wokół astronomicznej kwoty 80 mln zł. Zatem każda z 10 arowych działek musiałaby kosztować między 177-200 tys. zł, aby pokryć koszty uzbrojenia terenu. Czy taka cena gwarantuje szybką ich sprzedaż? Także potencjalne wpływy z podatku od nieruchomości terenów mieszkaniowych (200-250 tys. zł rocznie), po okresie kiedy zostałyby zbyte wszystkie działki, byłyby znacząco niższe od wpływów jakie będzie otrzymywała Gmina Brzeg już od dnia ich sprzedaży na rzecz spółki Invest Park (445 000 zł rocznie). W przypadku powstania hal i innych obiektów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej podatek będzie kilkukrotnie wyższy. Warto także nadmienić, że w pobliżu Zielonki znajdują się tereny Agencji Mienia Wojskowego, dla których Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakłada funkcję mieszkaniową (14 ha). Wydaje się zatem, że wybór „Invest Parku” to optymalne rozwiązanie dla Gminy Brzeg. Takie stanowisko podzieliła zdecydowana większość radnych (13 głosów za, przy 8 wstrzymujących).

Nie zapomnij udostępnić: