Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 września, 2019 Tytuł artykułu

Otwarty konkurs ofert na „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej”

Treść artykułu

Zarządzenie Nr 680/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 05.09.2019 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej, pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej” w roku 2019.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.), Uchwała NR XLII/557/18 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 20.04.2018 r., w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej, pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej”  na lata 2018-2022.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert w formie powierzenia, na realizację zadania

w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej, pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej” w roku 2019.

 

 §2

 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się w:

 

 1. Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. siedzibie Urzędu Miasta Brzegu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzegu – brzeg.pl.

 

 

 §3

 1. W związku z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową w składzie:
  1. Tomasz Witkowski – przewodniczący komisji- z-ca Burmistrza Brzegu;
  2. Anna Owczar – zastępca przewodniczącego komisji- kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia;
  3. Anna Sanetra- przedstawiciel Biura Budżetu i Księgowości;
  4. Grażyna Lechki- przedstawiciel organizacji pozarządowych;
  5. Wioletta Marszałek – przedstawiciel Biura Spraw Społecznych i Zdrowia;
  6. Agnieszka Smogur – przedstawiciel Biura Spraw Społecznych i Zdrowia;
  7. Ewa Kuś- przedstawiciel Biura Spraw Społecznych i Zdrowia;
  8. Sylwia Jankowska- przedstawiciel Biura Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

 1. Za pracę Komisji odpowiedzialny jest jej przewodniczący.
 2. Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji prowadzą pracownicy Biura Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

§4

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

 §5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Annie Owczar – Kierownikowi  Biura Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Z-ca Burmistrza Brzegu

(-) Tomasz Witkowski

 

Nie zapomnij udostępnić: