Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 września, 2019 Tytuł artykułu

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2019/2020

Treść artykułu

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1342) programem będą objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu:
1) podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
3. klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
4. klasy I pięcioletniego technikum,
5. klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
6. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

2) podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub
2.klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

2) materiałów edukacyjnych, obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I pięcioletniego technikum,
3. klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia
do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum
do kwoty 445 zł

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do 20 września 2019 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dowodem zakupu podręczników jest:
1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka
2. rachunek, paragon lub
3. oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz
z informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.
4. w przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Podmiot, który dokonał zakupu, wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.
Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych wypłacany będzie, po przedłożeniu dowodu zakupu, w Kasie Urzędu Miasta
w Brzegu, przy ul. Robotniczej 12 lub na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku o wypłatę środków.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
(-) Tomasz Witkowski

Załączniki:
1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych
2. Wzór Oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych
3. Wniosek o wypłatę środków

 

Nie zapomnij udostępnić: