Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 marca, 2019 Tytuł artykułu

Prace pielęgnacyjne na terenie zabytkowych brzeskich parków

Treść artykułu

Od roku 2018 na terenach brzeskich parków – Parku Centralnego im. J. Czajkowskiego, Parku nad Odra, Parku im. B. Chrobrego i Parku Wolności im. J. Peppela, trwają prace związane z realizacją projektu pn. „ Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dotyczącego Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wszystkie roboty budowlane i prace zieleniarskie realizowane są na podstawie dokumentacji projektowych sporządzonych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w odpowiednich zakresach. Dokumentacje te, w części dotyczącej prac zieleniarskich opracowane zostały przez osoby posiadające stosowane wykształcenie i kwalifikacje z zakresu dendrologii.

Wszystkie wymienione parki, na których trwają prace, są obiektami wpisanymi do wojewódzkiego rejestru zabytków województwa opolskiego. W związku z tym, na podstawie opracowanych dokumentacji, w których wskazano drzewa do wycinki i do cięć pielęgnacyjnych, decyzje na wycinkę i prace pielęgnacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały wydane przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Burmistrz Brzegu realizuje projekty na podstawie dokumentacji projektowych, na które zostały wydane decyzje organu wyższego rzędu tj. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace prowadzone w zakresie gospodarki drzewostanem obejmują wycinkę drzew suchych, zagrażających powaleniem, chorych oraz pielęgnację polegającą na usuwaniu posuszu i korekcie koron drzew rosnących wzdłuż ciągów pieszych oraz zabudowy mieszkaniowej. Drzewa przewidziane do pielęgnacji oznakowane są charakterystyczną zieloną „kropką”. Prace te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym parki miejskie, uczytelnienie układów kompozycyjnych zgodnie z pierwotnymi założeniami, poprawę estetyki i zdrowotności drzewostanu.

Powalenie się ostatnio kilku starych drzew w naszych parkach wskutek występowania powtarzających się silnych wiatrów jest potwierdzeniem konieczności przeprowadzenia tych prac, tym bardziej, że drzewa te są już wiekowe i wymagają w wielu przypadkach wymiany na nowe i zdrowe. Wśród nowych nasadzeń pojawią się gatunki zgodne z pierwotną kompozycją zespołów zieleni parkowej oraz nowe, bardziej przystosowane do obecnych warunków środowiskowych, przy czym ilość nasadzeń w znacznym stopniu przewyższa ilość drzew przewidzianych do usunięcia. Dla przykładu w Parku Centralnym im. J. Czajkowskiego w miejsce przewidzianych do usunięcia 59 sztuk drzew zostanie nasadzonych: 82 drzewa liściaste, 11 drzew iglastych i 3666 krzewów liściastych. Łącznie zostanie nasadzonych 807 sztuk drzew, 218 350 sztuk krzewów i runa parkowego oraz odtworzonych 32,495 ha trawników.

Na terenie Parku Wolności w części leśnej, w oddaleniu od ciągów komunikacyjnych pozostawia się drzewa suche i zasychające, aby stanowiły azyl dla owadów oraz ptaków bytujących na terenie parku.

Nie zapomnij udostępnić: